Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( ΚΑΤΕΕ )
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΩΝ. Τ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Με το νόμο Ν. 576/77 (ΦΕΚ 102/τ.Α./13-04-1977) ιδρύθηκαν τα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), τα οποία συγκροτούν πλείονες Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές. Τα ΚΑΤΕΕ ανήκουν στην τρίτη βαθμίδα Εκπαίδευσης. Με τον ίδιο νόμο ιδρύονται και άλλες μονάδες μέσης στάθμης (δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης), καθώς και τα  Κέντρα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ).


Με τον ίδιο νόμο ιδρύονται επίσης Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες διακρίνονται σε διάφορες ειδικότητες. Στους μαθητές και σπουδαστές της Ιδιωτικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δύναται να χορηγείται οικονομική ενίσχυση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι ειδικότητες των νέων αυτών σχολών είναι οι επόμενες:

  1. Τεχνολόγων Μηχανικών
  2. Τεχνολόγων Κλωστοϋφαντουργίας
  3. Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων - Δασοπονίας - Κτηνοτροφίας - Ιχθυοκομίας
  4. Τεχνολόγων Τροφίμων
  5. Στελεχών Επιχειρήσεων
  6. Στελεχών Γραφικών Τεχνών και Διακοσμητικών Τεχνών
  7. Στελεχών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
Κάθε Σχολή περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα ειδικότητας, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν κατευθύνσεις εξειδίκευσης.
Οι πτυχιούχοι Σχολών ΚΑΤΕΕ υπερδιετούς κύκλου φοίτησης δύνανται να συνεχίσουν Σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) αντίστοιχου ή συναφούς ειδικότητας, χωρίς εξετάσεις οι δύο πρώτοι κάθε τμήματος και με κατατακτήριες εξετάσεις οι λοιποί σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού εισακτέων κατά Σχολή.


Οι απολυόμενοι από Ιδιωτικές Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές κάθε βαθμίδας Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να προσέλθουν ενώπιον ειδικών επιτροπών για απόκτηση πτυχίου ισότιμου των αντίστοιχων Δημόσιων Σχολών.


Από την έναρξη ισχύος του νόμου Ν. 576/77 τα λειτουργούντα ΚΑΤΕ ανάγονται σε ΚΑΤΕΕ και ιδρύονται δύο νέα, τα ΚΑΤΕΕ Πειραιά και ΚΑΤΕΕ Χαλκίδας. Οι τελευταίες δύο Ανώτερες Σχολές Υπομηχανικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταργούνται και οι σπουδαστές και το προσωπικό τους εντάσσονται αντίστοιχα στις Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών των ΚΑΤΕΕ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.


Τα πτυχία των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικών των ΚΑΤΕ και της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) είναι ισότιμα μεταξύ τους και ισότιμα προς τα πτυχία των παλαιών Σχολών Υπομηχανικών του ΕΜΠ, παρέχοντας στους κατόχους τους τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα.


Με τον ίδιο νόμο, συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με σκοπό τον εν γένει συντονισμό καλής λειτουργίας των ΚΑΤΕΕ και καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους. Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλες τις φάσεις λειτουργίας των Ιδρυμάτων έχει ξεσηκώσει θύελλες.


Στο ΚΑΤΕΕ Αθηνών συνεστήθει με το νόμο Ν. 576/77 Συμβούλιο Ισοτιμιών. Το Συμβούλιο αυτό σκοπό είχε την ισοτιμία Τίτλων Σπουδών και Σχολών ή Τμημάτων της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και της κατάταξης σπουδαστών ή πτυχιούχων σε σπουδαστικά εξάμηνα διαφόρων Σχολών. Με αποφάσεις του Συμβουλίου αυτού το πρώτο βασικό Πανεπιστημιακό Πτυχίο (Bachelor Degree) Τεχνικών Ειδικοτήτων τριετούς ή τετραετούς διάρκειας θεωρείται ισότιμο του πτυχίου ΚΑΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας.


Καθορίζεται από του ακαδημαϊκού έτους 1977-78 για πρώτη φορά επίσημα ως γλώσσα διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων και εκπαιδευτικών συγγραμμάτων η Νεοελληνική (Δημοτική), όπως διαμορφώθηκε σε πανελλήνιο εκφραστικό όργανο του Ελληνικού Λαού και των δοκίμων συγγραφέων του Έθνους, συντεταγμένη χωρίς ιδιωματισμούς και ακρότητες.  


^ Αρχή Σελίδας