Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ( ΤΕΙ )

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΩΝ. Τ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ


Με το νόμο Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α./24-11-1983) ιδρύονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα οποία ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα ΤΕΙ είναι ΝΠΔΔ και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του ιδρυτικού τους νόμου. Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο επάγγελμα. Να συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Συντονίζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των ΑΕΙ, στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Παίρνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας.

Τα  ΤΕΙ, τα οποία ιδρύονται με το νόμο αυτό (Ν. 1404/83) είναι τα ακόλουθα

 1. ΤΕΙ Αθήνας με πέντε σχολές
 2. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με πέντε σχολές
 3. ΤΕΙ Πειραιά με δύο σχολές
 4. ΤΕΙ Πάτρας με τέσσερις σχολές
 5. ΤΕΙ Λάρισας με τέσσερις σχολές, Παράρτημα Λαμίας, Καρδίτσας
 6. ΤΕΙ Ηρακλείου με τέσσερις σχολές, Παράρτημα Χανίων
 7. ΤΕΙ Καβάλας με δύο σχολές
 8. ΤΕΙ Κοζάνης με τρείς σχολές, Παράρτημα Φλώρινας
 9. ΤΕΙ Χαλκίδας με δύο σχολές
 10. ΤΕΙ Σερρών με δύο σχολές
 11. ΤΕΙ Μεσολογγίου με δύο σχολές, Παράρτημα Καπερνησίου
Πόροι των ΤΕΙ είναι η κρατική επιχορήγηση, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοδα από διαχείριση περουσιακών στοιχείων. Η ταμειακή διαχείριση των πόρων γίνεται από το τμήμα οικονομικών υποθέσεων. Ιδρύεται συμβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΣΤΕ), που εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και ιδίως για
 1. Την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή κατάτμηση ΤΕΙ, παραρτημάτων, σχολών ή τμημάτων με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της οικονομίας
 2. Τον καθορισμό ή αναθεώρηση του περιεχομένου σπουδών κάθε ειδικότητας, σε συνδυασμό με την περιγραφή του αντίστοιχου επαγγέλματος
 3. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ
 4. Την αντιμετώπιση των εξελίξεων από πλευράς προσωπικού, στη διάρθρωση της παραγωγής, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
 5. Την λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης
Ιδρύεται υπηρεσία, που υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει τίτλο «Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» (ΙΤΕ). Έργο του ΙΤΕ είναι να εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για εκπαιδευτικά και επιστημονικά θέματα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και ιδίως για
 1. Θέματα σπουδών, που έχουν σχέση με τις μεταγραφές και κατατάξεις σπουδαστών
 2. Περιγράμματα προγραμμάτων σπουδών σε σχέσει με ειδικότητες και κατευθύνσεις των ΤΕΙ
Το κύριο διδακτικό έργο ασκείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ), το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες, καθηγητών, επίκουρων καθηγητών ή καθηγητών εφαρμογών. Σύμφωνα με τον μεταγενέστερο τροποποιητικό και συμπληρωματικό νόμο Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/τ.Α/23-10-1997) τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους. Τα μέλη ΕΠ έχουν υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο, όπως ακριβώς τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.


Το διδακτικό έργο των μελών ΕΠ των ΤΕΙ με τον πιο πάνω συμπληρωματικό νόμο (Ν. 2530/97) περιλαμβάνει κυρίως

 1. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
 2. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών
 3. Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια
 4. Συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων
 5. Συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 6. Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία
Το ερευνητικό και επιστημονικό έργο των μελών ΕΠ, σύμφωνα με τον ίδιο συμπληρωματικό νόμο (Ν. 2530/97) περιλαμβάνει κυρίως
 1. Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα
 2. Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης (Masters)
 3. Συμμετοχή ως έμμισθα μέλη σε επιτροπές και Δ.Σ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ΑΕΙ, ως μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, στο Επιστημονικό Συμβούλιο και τις επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων
Με το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 372/1984 (ΦΕΚ 129/τ.Α/07-09-1984), μεταγενέστερο του ιδρυτικού νόμου (Ν. 1404/83), ορίζεται η συγκρότηση, έδρα και λειτουργία του πειθαρχικού δίκαιου των μελών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το πειθαρχικό συμβούλιο λειτουργεί και ως υπηρεσιακό συμβούλιο. Έχει έδρα την Αθήνα και στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας από το οποίο εξυπηρετείται γραμματειακά και λειτουργικά. Ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του είναι εφέτες της διοικητικής δικαιοσύνης και ορίζονται από τον πρόεδρο εφετών Αθήνας. Τα υπόλοιπα πέντε μέλη του συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ανήκουν στο ΕΠ των ΤΕΙ. Το πειθαρχικό συμβούλιο λειτουργεί ως ίδια αρχή, χρησιμοποιεί ίδια σφραγίδα και αλληλογρφεί απευθείας με άλλες αρχές και υπηρεσίες για εξυπηρέτηση του έργου του.


Με τον συμπληρωματικό νόμο Ν.2327/95 (ΦΕΚ 156/τ.Α/31-07-1995) ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, εισηγείται στην Κυβέρνηση επί θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, επί θεμάτων εκπαίδευσης αποδήμων και παλιννοστούντων, επί θεμάτων ειδικών κοινωνικών ομάδων, ειδικής αγωγής, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και λαϊκής επιμόρφωσης, καθώς και επί παντός θέματος σχετικού με την παιδεία. Η απασχόληση μελών του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη συγκρότηαη μελών των τμημάτων, τομέων, μονάδων, επιτροπών και ομάδων εργασίας του ΕΣΥΠ αποζημιώνεται και δεν θεωρείται δεύτερη απασχόληση.


Με την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥΠ καταργούνται το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (ΕΣΑΠ), το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των οργάνων του ΕΣΥΠ και τεθούν οι νέες αυτές αρμοδιότητες σε λειτουργία, οι αρμοδιότητες των καταργουμένων οργάνων εξακολουθούν να ασκούνται από αυτά.


Με τον ίδιο νόμο (Ν. 2327/95) ορίζεται, ότι με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου ΑΕΙ ή συμβουλίου ΤΕΙ είναι δυνατόν να παραχωρείται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παντός είδους υλικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ που πλεονάζει.

Με το νέο συμπληρωματικό νόμο Ν. 2454/97 (ΦΕΚ 7/τ.Α/30-01-1997) ρυθμίζονται θέματα, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στις διάφορες ρυθμίσεις, που επέβαλε η πείρα του παρελθόντος, προβλέπεται στο νόμο αυτό ότι, οι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά σχολών, οι οποίοι κατατάσσονται σε τμήματα ΑΕΙ, απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής, τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, με απόφαση του ΔΣ του τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν κατά την κατάταξή τους.


Με το νεότερο συμπληρωματικό νόμο Ν. 2621/98 (ΦΕΚ 136/τ.Α/23-06-1998) ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καθορίζονται με το νόμο αυτό τα αναβαθμισμένα προσόντα διορισμού του ΕΠ των ΤΕΙ.


Α. Καθηγητών ΤΕΙ:
 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού
 2. Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένο αντίστοιχο του εξωτερικού
 3. Επτά (7) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τη λήψη του βασικού πτυχίου, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος
 4. Αξιόλογη επιστημονκή ή καλλιτεχνική δραστηριότητα συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αποδεκνυόμενη από τέσσαρας (4) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή βιβλία που έτυχαν ευμενούς κριτικής ή δύο (2) τουλάχιστον αναφορές σε αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά  από άλλους ερευνητές
Β. Επίκουρων καθηγητών ΤΕΙ:
 
 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), εσωτερικού ή ισότιμου εξωτερικού
 2. Διδακτορικό δίπλωμα, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, όπως για τους καθηγητές
 3. Τέσσαρα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προηγουμένως για τους καθηγητές
 4. Επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών ή καλλιτεχνικών έργων, αποδεικνυόμενη από δημοσεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, απαιτείται οπωσδήποτε μια (1) τουλάχιστον πρωτότυπη δημοσίευση ή ανακοίνωση ως μόνος ή κύριος ερευνητής, πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Γ. Καθηγητών Εφαρμογών ΤΕΙ:
 

 1. Πτυχίο ΤΕΙ εσωτερικού ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα ή δίπλωμα ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου εξωτερικού και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα.
 2. Έξι (6) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχακού τίτλου, από τα οποία μέχρι τρία  (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή αναγνωρισμένου αντίστοιχα εξωτερικού
 3. Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών ή καλλιτεχνικών γνώσεων και μεθόδων ή εκτέλεσης ερευνητικού έργου στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται
Με τον ίδιο ρυθμιστικό νόμο (Ν. 2621/98) ορίζεται το όριο ηλικίας υποχρεωτικής εξόδου από την υπηρεσία του ΕΠ των ΤΕΙ, τα οποία αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, όταν λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Το όριο εισόδου του ΕΠ στα ΤΕΙ ορίζεται με τον ιδρυτικό νόμο των ΤΕΙ (Ν.1404/83) και είναι το 45ο, δυνάμενο να αυξηθεί μέχρι το 55ο, κάτι ανάλογο με το όριο εισόδου του ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν.1268/82).


^ Αρχή Σελίδας