Ηλεκτρονικός Κουμπαράς
Ύστερα από την 9/13-10-2014 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος για την περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασία του θέματος της χορηγικής εκστρατείας (Ηλεκτρονικός κουμπαράς), η ανάρτηση στη σελίδα του Ιδρύματος αποσύρεται προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψη οι παρατηρήσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος που θα διαμορφωθούν σε επόμενες συνεδριάσεις καθώς και οι απόψεις της ευρύτερης Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
Από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος^ Αρχή Σελίδας