Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια 100 μονάδων Η/Υ, 60 οθονών Η/Υ και 10 Laser εκτυπωτών, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια 100 μονάδων Η/Υ, 60 οθονών Η/Υ και 10 Laser εκτυπωτών, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού #120.000,01€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 25/10/2017, 2:00 μ.μ.

Προκήρυξη και Τεύχος Διακήρυξης

<< Προκηρύξεις Διαγωνισμών ^ Αρχή Σελίδας