Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού πυρόσβεσης των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης 1 και 2 του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

<< Προκηρύξεις Διαγωνισμών ^ Αρχή Σελίδας