Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.)

Παράλληλα με την ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), που ήταν/είναι ο επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας σε θέματα ΤΕΙ, με το Ν.1404/83 ιδρύθηκε και το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ), το οποίο σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας για θέματα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και ιδίως για:

  1. Την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή κατάτμηση ΤΕΙ, παραρτημάτων, σχολών ή τμημάτων, με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της οικονομίας.
  2. Τον καθορισμό ή αναθεώρηση του περιεχομένου σπουδών κάθε ειδικότητας, σε συνδυασμό με την περιγραφή του αντίστοιχου επαγγέλματος.
  3. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΤΕΙ.
  4. Την αντιμετώπιση των εξελίξεων από πλευράς προσωπικού, στη διάρθρωση της παραγωγής, αφού πρώτα εκτιμήσει τις υπάρχουσες πραγματικές ανάγκες και προβλέψει τις πιθανές αιχμές ή τις ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
  5. Τη λειτουργία σε ΤΕΙ προγραμμάτων εξειδίκευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης.
  6. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αξιοποίηση του τεχνολογικού στελεχειακού δυναμικού της χώρας και τον αριθμό εισακτέων στα ΤΕΙ.
  7. Την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής των ΤΕΙ.
  8. Την κατανομή των πιστώσεων στα ΤΕΙ.
Του ΣΤΕ προβλέπετο να προεδρεύει ο Υπουργός Παιδείας ή αναπληρωτής του και συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, Οργανισμών, Ανωτάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επιστημονικών και συνδιακαλιστικών οργανώσεων, της Εθνικής Σπουδαστικής Ενωσης Ελλάδας και των κομμάτων.


Ο Ν. 1404/83 προέβλεπε και τη σύσταση Γραμματείας του ΣΤΕ, η οποία αποτελείτο από τον Υπουργό Παιδείας ή εκπρόσωπό του, από εκπρόσωπο των προέδρων των ΤΕΙ, από εκπρόσωπο της Εθνικής Σπουδαστικής Ενωσης Ελλάδας, από εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων και από εκπρόσωπο των οργανώσεων αποφοίτων των ΤΕΙ.


Η Γραμματεία είχε αρμοδιότητα κατάρτισης της ημερησίας διάταξης των θεμάτων που θα συζητούντο στο ΣΤΕ, καθώς και μέριμνας για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
Τη διοικητική μέριμνα για κάθε μορφής εξυπηρέτηση του έργου του ΣΤΕ, ο νόμος την ανέθετε στην ειδική υπηρεσία ΤΕΙ του ΥΠΕΠΘ. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το ΣΤΕ αποτελούσε, ουσιαστικά, το όργανο σύνδεσης των ΤΕΙ με την παραγωγική διαδικασία, με ευρείες μάλιστα εισηγητικές αρμοδιότητες, περιλαμβανομένης και εκείνης που αφορούσε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΙ.


Η λειτουργία του ΣΤΕ χαρακτηρίζεται, πάντως, από μία έντονη σχετικά δραστηριότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 (κατά την οποία υπήρχε συστηματική έκδοση και δελτίου, το οποίο περιελάμβανε τα πρακτικά των συζητήσεων), η οποία άρχισε να φθίνει τη δεκαετία του 1990, και σήμερα (1996) το ΣΤΕ θεωρείται ως ουσιαστικά και νομικά ξεπερασμένο, επειδή ήδη δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίασή του επί δύο και πλέον χρόνια και η ίδρυση του ΕΣΥΠ με το Ν.2413/96 (ΦΕΚ 124/Α’/17.6.96) το κατέστησε και τυπικά παρελθόν.


Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΣΤΕ εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, την ίδρυση νέων ειδικοτήτων στα ΤΕΙ και γνωμάτευσε για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων σειράς πτυχιούχων διαφόρων Τμημάτων Ειδικοτήτων των ΤΕΙ, μεταξύ των οποίων, μάλιστα, και επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων των ΤΕΙ που αποτέλεσαν/ αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης και έντονης αντιπαράθεσης τόσο από πλευράς των επαγγελματικών οργανώσεων των αποφοίτων των ΑΕΙ, ιδιαίτερα του Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά όχι μόνο, όσο και των ιδίων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.


Ετσι, παρά τις δυσλειτουργίες του, οι οποίες οφείλοντο, βασικά, στο πολυπρόσωπο της ολομέλειας του Συμβουλίου, το ΣΤΕ απέδωσε δημιουργικό έργο και η τυπική και ουσιαστική κατάργησή του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.
Παράλληλα με το ΣΤΕ καταβλaήθηκαν προσπάθειες για την σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΣΤΕ), που σκοπό είχαν τη σύνδεση των κατά περίπτωση ΤΕΙ με τις περιφέρειες τους. Η προσπάθεια αυτή, όμως, πέραν κάποιων αρχικών δραστηριοτήτων, δεν ευοδώθηκε. Χαρακτηριστικό, πάντως, είναι ό,τι αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Ν. 1404/83, όσον αφορά το ΣΤΕ και τα ΠΣΤΕ.

Συγκεκριμένα:


«... Με την έννοια αυτή ο προσανατολισμός των ΤΕΙ επιβάλλεται να είναι συγκεκριμένος και εναρμονισμένος με τις ανάγκες και τις επιλογές της οικονομίας.


Με το άρθρο 14 ιδρύεται το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και παράλληλα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση και η λειτουργία του.
Η παρουσία και η λειτουργία του θεσμού αυτού εισάγει τη διαδικασία της συμμετοχής και του κοινωνικού ελέγχου στις επιλογές και την ανάπτυξη της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η ουσιαστική σημασία του οργάνου αυτού έγκειται στη σύνθεση και τις αρμοδιότητές του.


Ολοι οι φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις επιλογές της παραγωγικής διαδικασίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, συμμετέχουν στα θέματα ανάπτυξης των Σχολών και Τμημάτων, περιεχομένου σπουδών, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.
Ετσι θα μπορούν τα ιδρύματα να λειτουργούν σαν εξισορροπητικός μηχανισμός στην αγορά εργασίας, να εναρμονίζονται με τις ανάγκες της παραγωγής, την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη.


Πάνω στο ίδιο πλαίσιο κινείται ο ρόλος και η λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του άρθρου 14, τηρουμένων των αναλογιών Εθνικής και Περιφερειακής κλίμακας. Ιδιαίτερο στοιχείο στη λειτουργία των ΠΣΤΕ αποτελεί η συμβολή τους στην κατεύθυνση σύνδεσης των ΤΕΙ με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένα. ...»


^ Αρχή Σελίδας