Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών 'Ερευνας

Αμέσως μετά την ίδρυση των ΤΕΙ, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, σημειώνεται αλλαγή της μέχρι τότε εφαρμοζόμενης τεχνολογικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, για την ελληνική βιομηχανία, μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ενωση).


Στην προσπάθεια σύνδεσης της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία, επιχειρήθηκαν, έκτοτε, διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες επέτρεπαν την ανάληψη ερευνητικών, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων, με αμοιβή, από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι δραστηριότητες αυτές, τις οποίες θα ανέθεταν διαφοροι παραγωγικοί φορείς, εταιρείες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κρατικοί οργανισμοί κλπ. στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα τις διεκπεραίωνε το επιστημονικό προσωπικό των ιδρυμάτων αυτών, με στόχο την αξιοποίηση των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτει το προσωπικό αυτό, προς όφελος τόσο της εκπαίδευσης όσο και της παραγωγής.


Με την παρέλευση σύντομου χρονικού διαστήματος διαφάνηκε ότι δεν θα έπρεπε οι παραπάνω δραστηριότητες, αλλά και γενικότερα δραστηριότητες που έχουν σχέση με ερευνητικά ή και επιμορφωτικά προγράμματα, να είναι εμπλεγμένες με τις διαδικασίες που προβλέπει το δημόσιο λογιστικό.
Ετσι, με τη διϋπουργική απόφαση Β1/819/88 (ΦΕΚ920/Β’/21.12.88) συστάθηκαν Ειδικοί Λογαριασμοί για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Εργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.


Με την παραπάνω διϋπουργική απόφαση τροποποιείτο και επεκτείνετο το Π.Δ. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών, αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας».
Με τη νέα ρύθμιση δινόταν η δυνατότητα στα ΑΕΙ και προπάντων στα ΤΕΙ να διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα, αλλά και να συμμετέχουν στις διαδικασίες κατάρτισης του εργατικού δυναμικού της χώρας, χωρίς την παρεμβολή όσων προβλέπονται από το δημόσιο λογιστικό, αλλά με οικονομικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές.


Πολύ πρόσφατα, με την υπ’αριθ. ΚΑ/680/22.8.96 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826/Β’/ 10.9.96), που αφορούσε τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ, επήλθε βελτίωση των διαφόρων διατάξεων που αφορούν την ένταξη προγραμμάτων στους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και στον Ειδικό Λογαριασμό του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). Οι τελευταίες αυτές ρυθμίσεις βελτιώνουν, οπωσδήποτε, τις δυνατότητες ανάληψης μελετών-ερευνών, καθώς και άλλων προγραμμάτων από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν υπάρχει μελέτη ή ευρεία αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν διαμέσου των Ειδικών Λογαριασμών, καθώς και της αποτελεσματικότητας γενικότερα του μέτρου αυτού, όσον αφορά την προαγωγή της έρευνας, και ιδιαίτερα της εφαρμοσμένης έρευνας, στην Ελλάδα, καθώς και την εισαγωγή και διάχυση νέας τεχνολογίας, και ιδιαίτερα καινοτομιών, στην παραγωγική διαδικασία.


^ Αρχή Σελίδας