Πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας
 

Όταν δημιουργείται ένας καινούριος θεσμός εκπαίδευσης, αναμφίβολα είναι ευκολότερο να λειτουργήσει σ? ένα καινούριο χώρο, μ? έναν νέο εξοπλισμό, ακόμα και με ελλείψεις, και μ? ένα καινούριο ανθρώπινο δυναμικό, προϋποθέσεις που συνοδεύονται από ένα μόνιμο μειονέκτημα, το μειονέκτημα του χρόνου που στην περίπτωση αυτή είναι μακρύς, απ? τη στιγμή της απόφασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας, κι είναι γεγονός πως ο δικός μας θεσμός δεν μπορούσε να περιμένει, όταν και σωστά η πολιτική βούληση της χώρας τον έταξε υπηρέτη και της ανέλιξης του τόπου, με τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην τεχνικοεπιστιμοτική επανάσταση που δεν πρέπει να υποληφθούμε και να μας ξεπεράσει. Πρόσθετα, η αντίθετη περίπτωση, η δικιά μας, περικλείνει κι ένα άλλο ουσιαστικά θετικό σημείο που είναι η επίγνωση των σφαλμάτων, για να μην επαναληφθούν και σαν προέκταση, οι εμπειρίες που κερδήθηκαν απ? το χρόνο λειτουργίας του προηγούμενου θεσμού, του θεσμού των ΚΑΤΕΕ, για να αξιοποιηθούν.

Να γιατί στην περίπτωση των Τ.Ε.Ι., ιστορικά πια παραδεκτό, έπρεπε να ακολουθηθεί η δεύτερη πορεία. Έτσι, η Πολιτεία κατάργησε το θεσμό των ΚΑΤΕΕ (πρώτα ΚΑΤΕ) και ίδρυσε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), εκφράζοντας, με τον Ν.1404/83, μια πρόσθετη βούληση, να σταθούν τα Ιδρύματα αυτά απ? την αρχή επίσημα μέσα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σαν ισότιμα μ? όλα τ? άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα. Τα Τ.Ε.Ι. όμως ανέλαβαν στην πρώτη αυτή φάση λειτουργίας των, κι ένα πρόσθετο βάρος, το βάρος όλων των υποχρεώσεων, για τους σπουδαστές ΚΑΤΕΕ, που μοιραία αποφοιτούν μέσα απ? αυτά, και όλη την ευθύνη της υλοποίησης του θεσμού που ίδρυσε ο Ν.1404/83. Πρόσθετα και επίσημα, με το άρθρο 35 του ίδιου Νόμου, τα Τ.Ε.Ι. ανέλαβαν κι όλες τις διοικητικές εκκρεμότητες και δεσμεύσεις των ΚΑΤΕΕ.
Έτσι, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τον όγκο της φυσιογνωμίας του οποίου θα περιγράψουμε αμέσως παρακάτω, επωμίσθηκε όλο αυτό το βάρος και όλην αυτήν την ευθύνην που αναφέραμε πιο πάνω, μ? όλες τις δυσκολίες που του επισώρευσαν, και ακόμα επωμίσθηκε και την υλοποίηση της υπαγωγής των Σχολών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 41), μ? όλα τα πρόσθετα στοιχεία επιβάρυνσής του στην προεργασία της υπαγωγής αυτής, για το χρόνο που πέρασε. Αν δε αναφερόμαστε στον όγκο του Ιδρύματος, αυτό το κάνουμε γιατί είναι γνωστό σ? όλους πως, τα προβλήματα συνδέονται άμεσα μ? αυτόν και πολλές φορές αυξαίνουν σε γεωμετρική σχέση μαζί του.

Φυσιογνωμία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας που στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΤΕΕ Αθήνας στο Αιγάλεω, στη Σπουδαστική Χρονιά 1983-84 που πέρασε έκλεινε τα παρακάτω δεδομένα:
(α) Σχολές – Τμήματα – Σπουδαστές: Το Ίδρυμά μας λειτούργησε με 5 Σχολές και 36 Τμήματα (απ? τα οποία 4 Γενικά και 1 με δυο κατευθύνσεις) που έχουν όπως παρακάτω, με το αντίστοιχο σπουδαστικό δυναμικό για την κάθε μιαν: Με βάση τα αναφερόμενα δεδομένα, αλλά και όσα κλείνονται στον επόμενο πίνακα, το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας έχει:

 • 5 Σχολές, όταν τ? άλλα 10 Τ.Ε.Ι. έχουν 30 συνολικά.
 • 32 Βασικά Τμήματα Σπουδών (το ένα με 2 κατευθύνσεις) κι άλλα 4 Γενικά Τμήματα κι έτσι παρέχει 33 ειδικότητες απ? τις 41 που υπάρχουν συνολικά στο χώρο αυτό της Παιδείας.
 • 16.160 Σπουδαστές και θα δεχτεί φέτος άλλους 4760 (απ? τις 21960 που θα εισαχθούν συνολικά στα 11 Τ.Ε.Ι. της χώρας). Αν στον παραπάνω αριθμό υπολογισθούν κι οι πρόσθετα εγγραφόμενοι απ? τις ειδικές κατηγορίες, μαζί με τους σπουδαστές των Σχολών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που θα υπαχθούν, τότε ο συνολικός αριθμός όσων θα εισαχθούν φαίνεται πως θα ξεπεράσει τις 7000 σπουδαστές.
 • Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας έχει την 3η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τον αριθμό των σπουδαστών (16160), με πρώτο το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (περίπου 35000 σπουδαστές – 34741 για το 1982-83) και δεύτερο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (περίπου 24000 σπουδαστές – 23996 για το 1982-83), ενώ για την επόμενη χρονιά, 1984-85, φαίνεται να συναγωνίζεται τη δεύτερη θέση, μ? όλα τα προβλήματα που μας επιφυλάσσει αυτό. Ακόμα, στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται ξεκάθαρα ο εκπαιδευτικός όγκος του Ιδρύματός μας, αλλά και το ότι μοιραία το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με τα 36 τμήματα, που καλύπτει συνολικά πτυχία 33 ειδικοτήτων απ? τις 42 που κλείνουν τα Τ.Ε.Ι., παίζει τον κύριο ρόλο και κρατάει το βασικό βάρος της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, με πρόσθετο το γεγονός πως, χωρίς καμία υπερβολή, κράτησε και το κύριο βάρος της πρώτης εφαρμογής του Ν.1404/83 και της υλοποίησης του θεσμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
(β) Εκπαιδευτικό προσωπικό: Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος στο χρόνο που πέρασε αποτελούνταν από 310 τακτικούς Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και 635 με ανάθεση με ωρομίσθια αποζημίωση. Η κατανομή όλων αυτών των περίπου 1000 εκπαιδευτικών είχε όπως παρακάτω κατά Σχολή:
 • Αν υπολογίσει κανένας πώς, άρχισε ο διορισμός νέων εκπαιδευτικών, με βάση επιλογές παλαιοτέρων προκηρύξεων, και το ότι, στο άμεσο χρονικό διάστημα που ακολουθεί, εντάσσεται στο τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος και ένας ικανός αριθμός ωρομισθίων με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 38, παραγρ. Ζ του Ν. 1404/83, φαίνεται πως, οι τακτικοί εκπαιδευτικοί θα αυξηθούν και θα φθάσουν ή θα εγγίσουν τους 500 στην επόμενη σπουδαστική χρονιά, ενώ ο αριθμός αυτός θα ξεπερασθεί αρκετά κι απ? το προσωπικό των Σχολών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που αναμένεται να υπαχθεί στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με την επιταγή του άρθρου 41 του ίδιου Νόμου.
 • Ακόμα, σ? ό,τι σχετίζεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο θεσμός των αναθέσεων εκπαιδευτικού έργου με ωρομίσθια αποζημίωση καταργήθηκε, με τη λήξη αυτής της σπουδαστικής χρονιάς, κι η επόμενη χρονιά αρχίζει με την εφαρμογή για πρώτη φορά της πρόσληψης εκτάκτων εκπαιδευτικών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (άρθρο 19, Ν. 1404/83).
 • Έτσι, η νέα σπουδαστική χρονιά, 1984-85, θα έχει, όχι μοναχά ανεστραμμένη τη σχέση ανάμεσα στους τακτικούς εκπαιδευτικούς και στους έκτακτους, με σοβαρή υπεροχή των μονίμων στην προσφορά εκπαιδευτικών ωρών, αλλά θα έχει και έναν ουσιαστικότερο υπηρεσιακό δεσμό με τους έκτακτους εκπαιδευτικούς, που να υπολογίζει κανένας πώς, πραγματικά θα αυξηθεί η ποιότητα του παρεχομένου εκπαιδευτικού έργου, ενώ η δυνατότητα που υπάρχει πια, της χρησιμοποίησης επισκεπτών Καθηγητών (ελλήνων ή ξένων), θα συμβάλει πρόσθετα στο ανέβασμα της στάθμης της παιδευτικής δουλειάς.

  (γ) Διοικητικό προσωπικό: Αν και θα ξαναγυρίσουμε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η εξυπηρέτηση των αληθινά μεγάλων αναγκών του Ιδρύματος και η θεραπεία ποικίλων και χιλιάδων υποχρεώσεων λειτουργίας, απ? τον ιδιαίτερα μικρό αριθμό διοικητικών υπαλλήλων, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε από τούτη τη στιγμή πως, το διοικητικό προσωπικό υπήρξε σε αριθμό, για τη χρονιά που πέρασε, κάτω από κάθε όριο ασφάλειας και αν έγιναν όσα θα αναλυθούν παρακάτω, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι, το προσωπικό αυτό δεν δούλεψε για να καλύψει τις υποχρεώσεις του προς τη θέση του. Το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος δούλεψε στο διάστημα αυτό με την ψυχή του, με την καρδιά του και με θυσίες ατομικές και οικογενειακές, σαν να επρόκειτο για ατομική του υπόθεση κι όχι υπηρεσιακή, κι αποτέλεσε με βεβαιότητα παράδειγμα για μίμηση σ? όλο τον ελληνικό δημιοσιοϋπαλληλικό χώρο. Γιατί, πώς αλλιώς θα μπορούσε να κινηθεί αυτό το τόσο μεγάλο Ίδρυμα μόνο με 61 υπαλλήλους στους οποίους οι καθαρά διοικητικών υπηρεσιών δεν ξεπέρασαν τους 34!…

   

  Σήμερα (1998) το Διοικητικό Προσωπικό ξεπερνάει τους 400

  Αυτά όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, υπήρξαν τα κύρια γνωρίσματα των διαστάσεων του χώρου που κλήθηκε να υπηρετήσει την πρώτη εκκίνηση του θεσμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συνέθεσαν το περίγραμμα του πρώτου Τ.Ε.Ι. της χώρας.

  Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας με αρ. Ε2/9685/24.11.83 (ΦΕΚ 208/τ. ΝΠΔΔ/24.11.83) ενταχθήκαμε στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και με την Απόφαση του ίδιου Υπουργού με αρ. Ε5/9763/25.11.83 (ΦΕΚ 209/τ. ΝΠΔΔ/25.11.83) μας ανατέθηκε η πρώτη Προεδρία του Ιδρύματος αυτού που άρχισε στις 24.11.83 ενώ στις 28.11.83 μας παραδόθηκε και όλη η περιουσία και όλο το αρχείο του ΚΑΤΕΕ Αθήνας από τον τελευταίο Δ/ντή του με ανάθεση, συνάδελφο κ. Θ. Παπαθεοδοσίου. Στις 2.12.83 με την Υπουργική Απόφαση με αρ. Ε5/67/29.11.83 (ΦΕΚ 211/τ. ΝΠΔΔ/2.12.83) εντάχθηκαν αντίστοιχα στις βαθμίδες του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οι κ.κ. Η. Κροντήρης - Καθηγητής, Μ. Μπαϊμπάς - Καθηγητής, Αλκμ. Αντ. Ευθυμιάτου-Πουλάκου – Καθηγήτρια, Γ. Ηλιόπουλος – Καθηγητής, Εμμ. Βιθυνός – Επίκ. Καθηγητής και Μ. Κελαϊδής – Επίκ. Καθηγητής και με την Απόφαση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ με αρ. Ε5/119 – Ε5/129/2.12.83 (ΦΕΚ 212/τ. ΝΠΔΔ/5.12.83) διορίσθηκαν στις θέσεις του Αντιπροέδρου ο Καθηγητής Δρ Ηλίας Κροντήρης και στις θέσεις των Δ/ντών των Σχολών οι: ο Επίκ. Καθηγητής Μανώλης Βιθυνός Δ/ντής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Καθηγήτρια Δρ. Αντωνία Ευθυμιάτου – Πουλάκου Δ/ντρια της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ο Καθηγητής Δρ Γεώργιος Ηλιόπουλος Δ/ντής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων, ο Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Κελαϊδής Δ/ντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ο Καθηγητής Ματθαίος Μπαϊμπάς Δ/ντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

  Έτσι, μ? όλους τους παραπάνω συγκροτήθηκε το πρώτο Συμβούλιο του Ιδρύματος κι απ? τις 2.12.83 που συνεδρίασε για πρώτη φορά άρχισε ουσιαστικά η δουλειά, αφού για 10 μέρες μείναμε μόνοι, ασκώντας στην καθολικότητα τη διοίκηση και όλων των Σχολών και τη γενική μ? όλες τις διεκπεραιωτικές εργασίες και έχοντας ακατανέμητη όλη τη χρέωση και όλη την ευθύνη της λειτουργίας, μια και το εξάμηνο ήταν εξέλιξη και βέβαια και δίχως Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ασύλου, βρέθηκε στην υποχρεωτική θέση να λύσουμε και κάποια επεισόδια που δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε σπουδαστικές ομάδες. Μέσα στα άμεσα θέματα που έπρεπε να απασχοληθεί η διοίκηση του Ιδρύματος ήτανε η διοικητική οργάνωση του χώρου που, ιδιαίτερα σ? ότι σχετίζονταν με την κεντρική διοίκηση, της κληροδοτήθηκαν σοβαρά κενά και εκκρεμότητες επικίνδυνες. Πρόσθετα το κτιριακό συγκρότημα έπασχε από αφροντισιά και εγκατάλειψη σε ανεπίτρεπτο βαθμό, ενώ η βρωμιά, η καταστροφική τοιχοεγγραφή και η αφισοκόλληση είχαν φθάσει σε τέτοιο σημείο που όχι μόνον δεν μπορούσαν να είναι ανεκτά για οποιαδήποτε εκπαιδευτική δουλειά, αλλά ούτε επέτρεπαν στοιχειώδη άνεση παραμονής ή ανθρώπινης διέλευσης. Εκατοντάδες μοτοσικλέτες έμπαιναν αναμμένες στον κεντρικό διάδρομο, φθάνοντας μερικές φορές μέχρι έξω απ? τις πόρτες των ισογείων εργαστηρίων των πρόσθετων διαδρόμων των Σχολών και βέβαια κατά εκατοντάδες μένανε παρκαρισμένες μέσα στο κτήριο!… τα τζάμια ήτανε καλυμμένα από χαρτιά έτσι που και στις πιο φωτεινές μέρες υπήρχε συσκότιση!… οι τοίχοι ανύπαρκτοι από αφίσες που τα στρώματά τους φθάνανε στο πάχος μέχρι ενός εκατοστόμετρου, κι όπου υπήρχε χώρος κακόγουστες πινελιές μ? όλα τα συνθήματα και χρώματα του πολιτικού μας φάσματος!… τα κοινόχρηστα τηλέφωνα είχαν σπασμένα τα καλύμματα (mini box) και πολλές συσκευές είχαν διαλυθεί ή είχανε κλαπεί!… οι τουαλέτες απαράδεκτα βρώμικες!… τα σκουπίδια σε μερικές γωνίες στοίβες μέχρι και πάνω από μισό μέτρο κι ο χώρος γύρω απ? το Ίδρυμα το ίδιο βρώμικος και εγκαταλελειμμένος λες και ήτανε για εκκένωση ή για γκρέμισμα. Να γιατί πρέπει να θεωρηθεί δικαιολογημένη μια αντίδραση συναδέλφου που σε μια του αναφορά μας έγραψε πως «βιάζεται» σαν άνθρωπος και εκπαιδευτικός με τις άθλιες συνθήκες του χώρου από χρόνια. Το μόνο του λάθος ήτανε πως αφού «βιαζότανε» για 10 χρόνια επί ΚΑΤΕΕ, θά ?πρεπε νά ?χει την υπομονή να περιμένει κάποιους μήνες για να σταματήσει βιαζόμενος επί Τ.Ε.Ι.

  Στις 15.12.84 με την με αρ. 277 Απόφασή μας αναθέσαμε καθήκοντα Γεν. Γραμματέα στην Κα Στ. Τομαρά-Τσέρτου, μέχρι τότε Γραμματέα της ΑΣΣΥΚΠ του τότε ΚΑΤΕΕ ενώ ουσιαστικά ανέλαβε στις 2.12.83, χρονικό διάστημα που καλύφθηκε με την Απόφασή μας με αρ. 330/19.12.83. Στη συνέχεια το Συμβούλιο του Ιδρύματος ανακατέταξε τους διοικητικούς υπαλλήλους με στόχο την ορθολογιστικότερη κατανομή, ενώ ιδρύσαμε Τμήματα και Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.), υλοποιώντας το άρθρο 6 του Ν. 1404/83, και ανατέθηκαν υπευθυνότητες όπως παρακάτω:

  • Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων ορίσθηκε η Κα Κ. Σιαμανή,
  • Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων ορίσθηκε η Κα Ε. Πανταζή-Σιγιάννη,
  • Υπεύθυνη Ταμείου Μονίμων η δις Μ. Κοσκινά,
  • Υπεύθυνη Ταμείου Ωρομισθίων η Κα Ι. Ρίζου-Αλευρά,
  • Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών η Κα Ι. Μπαλοδήμου-Οικονόμου,
  • Υπεύθυνη Γραφείου Επιταγών η Κα Κρητικού-Ασλάνογλου,
  • Υπεύθυνη Τμήματος Βιβλιοθήκης ορίσθηκε η Επικ. Καθηγήτρια Κα Ε. Λυκούρη.
  Η Υγειονομική Υπηρεσία ανατέθηκε στον Καθηγ. κ. Κ. Ρουκά ενώ η Τεχνική Υπηρεσία έμεινε με την επίβλεψη του Αντιπροέδρου κ. Η. Κροντήρη στον οποίο με Απόφασή μας εκχωρήσαμε και τα κτιριολογικά θέματα.
  Ακόμα, Ειδ. Γραμματέας του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ορίσθηκε στην αρχή ο υπάλληλος κ. Η. Οικονόμου και ύστερα απ? την ανάθεση σ? αυτόν των λογιστικών βιβλίων του Ιδρύματος ορίσθηκε Ειδ. Γραμματέας του Συμβουλίου η δις Αλ. Γιαννακοπούλου.
  Τέλος, ικανοποιώντας και παλαιό συνδικαλιστικό αίτημα του Δ.Π., τοποθετήσαμε υπευθύνους σ? όλες τις Γραμματείες των Σχολών υπαλλήλους της πρώτης κατηγορίας και ανέλαβαν: τη Γραμματεία της Σχολής Γραφικών τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών η Κα Κ. Μασούρα-Σταυρίδη, τη Γραμματεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας η Κα Αφρ. Λάσκαρη, τη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας η Κα Ευ. Νικητάκη, τη Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών η Κα Ευ. Ξηρουχάκη και τη Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων ο κ. Σ. Ράπτης.

  Παράλληλα με τις παραπάνω τοποθετήσεις το Συμβούλιο αξιοποιούσε και υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που για διάφορους λόγους είχαν παροπλισθεί σε νεκρές θέσεις του τότε ΚΑΤΕΕ (Υ.Μ.Σ. κλπ.). Έτσι, δυο επικ. καθηγήτριες, δυο του Ε.Τ.Π., ένας της προσωρινής βαθμίδας Επιμελητών και ένας της πρώτης κατηγορίας διοικητικής (Α.Τ.) ανελάβαιναν ξανά ύστερα από χρόνια υπεύθυνο έργο ή γυρνούσαν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

   

  Τα παραπάνω Τμήματα και Υπηρεσίες πρόσφεραν έναν τεράστιο όγκο δουλειάς που φαίνεται απ? όσα εκτίθενται πιο κάτω:

  Με την Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/5789/16.8.1984 (ΦΕΚ 147/τ.Ν.Π.Δ.Δ./24.8.84) παρατάθηκε η θητεία μας στη θέση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μέχρι την ανάδειξη νέου Προέδρου. Παράλληλα, στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις παράτασης της θητείας του Αντιπροέδρου Καθηγ. Δρ. Ηλία Κροντήρη και των Διευθυντών των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας: του Επίκ. Καθηγητή Μαν. Βιθυνού της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, της Καθηγήτριας Δρ. Αντων. Ευθυμιάτου-Πουλάκου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Επίκουρου Καθηγητή Εμμαν. Κελαϊδή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Καθηγητή Ματθαίου Μπαϊμπά της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και του Καθηγητή Δρ. Γεωργίου Ηλιοπούλου της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και όλοι οι πιο πάνω συνέχισαν να συνθέτουν και να λειτουργούν το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που συγκροτήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 2.12.83. Στη συνέχεια, όταν ο Διευθυντής της Σχολής Γραφικών Τεχνών Μαν. Βιθυνός αναχώρησε το Νοέμβρη του 1984 για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, αντικαταστάθηκε απ? την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Σχολής του Επικ. Καθηγήτρια Μαρία Γεωργαντοπούλου και μετά τις εκλογές που έγιναν στις τρεις απ? τις πέντε Σχολές (Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογίας Τροφίμων και Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών) ανέλαβαν καθήκοντα Διευθυντών και σαν συνέπεια Μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα οι: κ. Ματθαίος Μπαϊμπάς, κ. Γεώργιος Κατσούρας και κα. Αλίκη Στάρα-Γαλερίδου, που αναδείχθηκαν με τη δεύτερη ψηφοφορία που έγινε στις 3.4.1985 και που ανέλαβαν καθήκοντα ύστερα απ? τις Αποφάσεις μας 2422, 2423 και 2424/8.4.85.

  Πρόσθετα, είχαν προηγηθεί στις αναφερόμενες Σχολές εκλογές και είχαν εκλεγεί Προϊστάμενοι Τμημάτων ή είχαν ορισθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τόσο Προϊστάμενοι Τμημάτων όσο και Υπεύθυνοι και με τις Αποφάσεις μας 1909/21.3.85 (για τη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών), 1104/15.2.85 και 1850/18.3.85 (για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας), 1260/26.2.85 (για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών), 1116/18.2.85 (για τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων) και 1522/5.3.85 και 1824/18.3.85 (για τη Σχολή Επαγγ. Υγείας και Πρόνοιας) συγκροτήθηκαν τα πρώτα Συμβούλια των Σχολών, με τις διαδικασίες του Ν.1404/83.

  Έτσι, μ? ένα σύνολο πρόσθετων Αποφάσεων, οργανώθηκαν διοικητικά τα Τμήματα και Ομάδες Μαθημάτων που οι Συνάδελφοι με τα διοικητικά τους καθήκοντα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

  Θά ?πρεπε ίσως να σημειωθεί εδώ πως, ο Συνάδελφος Καθηγ. Δρ. Γεώργιος Ηλιόπουλος που και στο ΚΑΤΕΕ Αθήνας και στο Τ.Ε.Ι. διηύθυνε τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων είχε επιλεγεί σύμβουλος του Ι.Τ.Ε. που έχει αναλάβει υπηρεσία, μαζί με το Συνάδελφο Καθηγ. Δρ. Θεοδ. Παπαθεοδοσίου που για χρόνια είχε διευθύνει την τότε Ανώτερη Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση και τον φίλο Συνεργάτου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Καθηγ. Δρ. Αθαν. Βακαλιό. Πέρα απ? τους παραπάνω έχουν επιλεγεί και για τις υπόλοιπες εφτά θέσεις Συμβούλων του Ι.Τ.Ε. Συνάδελφοι, ανάμεσα στους οποίους ο Συνάδελφος Καθηγ. Δρ. Σταύρος Πλέσσας του οποίου είναι γνωστή η προσφορά, όπως και ο Συνάδελφος Καθηγ. Δρ. Βασίλης Κωτσάκης που υπήρξε ο ιδρυτικός Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Τ.Ε.Ι. του ΥΠΕΠΘ, με τη γνωστή προσφορά στο θεσμό και στο σύνολο.

   

  …Κι απ? όσα έγιναν στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

  Μέσα στα 21 πρώτα Εργαστήρια που ορίστηκαν ότι, πληρούν τις προδιαγραφές του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την «τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση» των βιομηχανικών προϊόντων των κρατών-μελών της ΕΟΚ και που έχουν αναλάβει τον έλεγχο και τη χορήγηση πιστοποιητικών, έχει συμπεριληφθεί και το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που έχει αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας και της ποιότητας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για οικιακή και επαγγελματική χρήση (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας / Τομέας ΕΟΚ/447/15.2.85).
  Το γεγονός είναι αξιοσημείωτο αν υπολογίσει κανένας πως, απ? τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, στον πίνακα περιλαμβάνονται έξω απ? το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μόνο το Ε.Μ.Π. με δύο εργαστήρια και το Πανεπιστήμιο Αθηνών με ένα, χωρίς να κρύβουμε την ικανοποίησή μας απ? την προετοιμασία και άλλης συμμετοχής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

   

  Συμμετοχή στις εργασίες του Σ.Τ.Ε.

  Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος συμμετείχε στις εργασίες της 2ης και 3ης Ολομέλειας του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έγιναν στο Ζάππειο μέγαρο στις 18.2.84 και στις 27.2.85 αντίστοιχα, με την Προεδρία του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ Καθηγ. κ. Κ. Μπέη.

   

  Συμμετοχή στην «πρώτη μετεκπαιδευτική ημερίδα Φυσικοθεραπείας»

  Η Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών Αττικής οργάνωσε την «πρώτη μετεκπαιδευτική ημερίδα φυσικοθεραπείας» στις 6 Απρίλη το 1985, στο ξενοδοχείο PARK της Αθήνας με θέμα «Συνδεσμικές κακώσεις γόνατος».

  Στο Σεμινάριο αυτό, που το παρακολούθησε πλήθος φυσικοθεραπευτών και γιατρών, έλαβε μέρος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Επικ. Καθηγ. κ. Αγγ. Πουλής με θέμα: «Φυσικοθεραπεία μετά από συντηρητική αγωγή και από άμεση χειρουργική αποκατάσταση».

   

  Διάλεξη σε ΚΑΠΗ

  Η φυσικοθεραπεύτρια μέλος του Ε.Π. δις Γεωργία Πέττα, προσ. Βαθμ. Επιμελήτρια, έδωσε διάλεξη στις 3.4.1985 στο ΚΑΠΗ Ανθούπολης με θέμα «ο ρόλος και η συμβολή της φυσικοθεραπείας στην προχωρημένη ηλικία».

   

  Παραστάσεις Σπουδαστικού Θεατρικού Θιάσου

  Η ίδια αυτοφυής θεατρική ομάδα που οργανώθηκε από Σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας το Μάρτη του ?84 και που ονομάστηκε Πρωτοποριακή Θεατρική Ομάδα, έδωσε μια σειρά από παραστάσεις, στις αρχές του Μάη φέτος, στο μεγάλο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος, ανεβάζοντας το έργο του Χρ. Κατσιγιάννη «Άσκηση αυτοσχεδιασμού».
  Το Τ.Ε.Ι. ενίσχυσε οικονομικά την πρωτοβουλία αυτή και έτσι, μια παλιά προσπάθεια της θεατρικής αυτής Ομάδας, κατορθώθηκε να παρουσιασθεί ολοκληρωμένη, με σκηνικά σωστά, μουσική επένδυση και φωτισμό.

  Ειλικρινά, η ιδέα των Σπουδαστών μας Γ. Λάππα και Δ. Ανδρίτσου ευδοκίμησε και η προσπάθεια πέτυχε, με τη συμμετοχή των Σπουδαστών μας Γ. Βούλη, Νατάσσας Γιακουμή, Καίτης Μαργέτου, Εύης Σεφερλή, Μ. Κιουτσούκη, Λιάνας Παπαναστασίου και Λ. Παπανδρέου.
  Τις παραστάσεις που δόθηκαν, βέβαια με ελεύθερη είσοδο, παρακολούθησαν Σπουδαστές, προσκεκλημένοι, ο Νομάρχης Δυτ. Αττικής, ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και εκπαιδευτικοί.

   

  Συμμετοχή στο Α΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φιλοσοφίας

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, συμμετείχε με δύο παρουσίες στο Πρώτο «Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φιλοσοφίας» που έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο από 24 μέχρι 28 Ιουνίου 1985 και οργανώθηκε απ? τους Καθηγητές Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.α., κάτω απ? την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

  Το Συνέδριο αυτό, που είχε σα θέμα «Ο άνθρωπος στον αιώνα της τεχνολογίας», υπήρξε όπως χαρακτηρίσθηκε, η κορυφαία εκδήλωση απ? όλες όσες έγιναν στα πλαίσια της ανακήρυξης της Αθήνας πρώτης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και συμμετείχαν με εισηγήσεις τους 34 επιφανείς ξένοι επιστήμονες και έλληνες (2 του Φιλοσοφικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 1 του Ε.Μ.Π. και 2 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και μ? ένα στρογγυλό τραπέζι με δύο ξένους και τρεις έλληνες (Παν/μιο Αθηνών, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ).

  Απ? το Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε ο Πρόεδρος, Καθηγ. Δρ. Κ. Τσόχας με θέμα «Τεχνολογική Παιδεία: Προβληματισμός και Ευθύνη» (διάρκειας 45΄ λεπτών) και ο Καθηγ. Δρ. Αλ. Τομαράς με θέμα «Η ελληνική παιδεία στον αιώνα της Τεχνολογίας» (διάρκειας 35΄ λεπτών). Και τις δύο αυτές εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση, ενώ τα κείμενά τους συμπεριλήφθηκαν μαζί με τις άλλες στον τόμο πρακτικών του Συνεδρίου που εκδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών.

   

  Έναρξη λειτουργίας Π.Σ.Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

  Στις 11.7.1985, στις 12.00 το μεσημέρι και στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αττικής (οδός Μενάνδρου 47) που είχε προετοιμασθεί και διακοσμηθεί ειδικά για την ημέρα αυτή, έγινε πανηγυρικά η έναρξη λειτουργίας του Π.Σ.Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τα εγκαίνια του νέου αυτού οργάνου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας έκανε με ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας κ. Απ. Κακλαμάνης, ενώ μίλησαν ακόμα ο Πρόεδρος του Π.Σ.Τ.Ε. Νομάρχης Αττικής κ. Αθ. Τσιμπούκης και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Κ. Τσόχας.

  Με την ίδρυση του Π.Σ.Τ.Ε. του Ιδρύματος, υλοποιήθηκε σ? ένα ακόμα σημείο ο Ν. 1404/83 και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, και τηλεόραση) πρόβαλαν το γεγονός, μαζί με αποσπάσματα απ? τις ομιλίες. Την εναρκτήρια συνεδρίαση του Π.Σ.Τ.Ε. παρακολούθησαν ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, ο Προϊστάμενος και τα μέλη της ΕΥ-ΤΕΙ κ. κ. Β. Κωτσάκης, Α. Τσουροπλής και Φ. Παπαγιάννης κ.α., ενώ η τελετή έκλεισε με δεξίωση γνωριμίας των μελών του Π.Σ.Τ.Ε.

   

  1ο Συνέδριο Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

  Στις 28.6.1985, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας φιλοξένησε στο μεγάλο Αμφιθέατρό του το Πρώτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. όλης της χώρας και που οι εργασίες του κράτησαν τρεις μέρες.

  Την πανηγυρική έναρξη του Συνεδρίου αυτού χαιρέτησε με ομιλία του ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ενώ την κήρυξη των εργασιών του έκανε ο Υπουργός Παιδείας κ. Απ. Κακλαμάνης και χαιρετισμούς απηύθυνε ο Νομάρχης Αττικής κ. Αθ. Τσιμπούκης, εκπρόσωποι των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού.

  Στη συνέχεια το Τ.Ε.Ι. Αθήνας πρόσφερε δεξίωση, για να τιμήσει τους φιλοξενούμενους στο Συνέδριο και τα Μέλη του Προεδρείου του, στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου.

  Ενημέρωση Σοβιετικών για το εκπαιδευτικό μας σύστημα

  Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος συμμετείχε μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΥ-ΤΕΙ, σε ενημέρωση που έγινε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε ομάδα 40 Καθηγητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σοβιετικής Ένωσης, στις 21.9.1984 στο ξενοδοχείο «ΓΚΕΚΑ» της Αθήνας, ενώ μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Η. Κροντήρη εκπροσωπήσανε την ΕΥ-ΤΕΙ σε γεύμα τους.

   

  Ιδρύθηκε Τράπεζα Αίματος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

  Με ενέργειες του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., που υπήρξε και απ? τους σκαπανείς της οργάνωσης της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα και με εισήγησή του που έγινε ομόφωνα δεκτή στη Συνεδρία 48/9.9.1984 του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ιδρύθηκε πιστωτική Τράπεζα αίματος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που στεγάζεται, λειτουργεί και εξυπηρετείται απ? την Τράπεζα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών (υπεύθυνη κ. Μανταλάκη – τηλ. 7771138).

  Η Τράπεζά μας αυτή έχει τον κωδικό αριθμό 27 και με την πρώτη, χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση, αιμοδοσία που έγινε στο χώρο μας, πιστώθηκε με 35 φιάλες αίματος που προορίζονται να θεραπεύσουν ανάγκες των Σπουδαστών, των Εκπαιδευτικών και των Διοικητικών Υπαλλήλων και των οικογενειών τους, ενώ μία φιάλη χορηγήθηκε κι όλας σε έκτακτη ανάγκη εκπαιδευτικού, στη χρονιά που πέρασε.

  Πιστεύουμε πως όλοι κατανοούμε τη μεγάλη σημασία της ίδρυσης Τράπεζας αίματος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ιδιαίτερα στη χώρα μας, που είναι γνωστό το πολύ μεγάλο έλλειμμα σε προσφερόμενο αίμα. Να γιατί, και απ? τη θέση αυτή, κάνουμε έκκληση σ? όλη την οικογένεια του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, όποιος θά ?θελε, και πρέπει να θελήσουν πολλοί, να προσέλθει στην Τράπεζα Αίματος του Λαϊκού Νοσοκομείου και να καταθέσει λίγο αίμα στον αριθμό 27, για να υπάρχει παρακαταθήκη απ? τον ίδιο γι? αυτόν και για όλους και απ? όλους για τον ίδιο.

  Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ακόμα και καθυστερημένα, έχει αναλάβει δέσμευση για ευρύτερη οργάνωση προσφοράς αίματος, ενώ η διοίκηση του Ιδρύματος έχει μεθοδεύσει και προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεων για αιμοδοσία με τον προσφιλή τίτλο «Δώσε και εσύ λίγο αίμα…».

   

  Από φέτος το Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα λειτουργήσει Κοινωνική Υπηρεσία πρώτο απ? τα τριτοβάθμια Ιδρύματα

  Με την πρωτοβουλία του Υπευθύνου του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Καθηγητή κ. Π. Σταθόπουλου και τη βοήθεια όλων των Εκπαιδευτικών του Τμήματος αυτού της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα λειτουργήσει απ? τη χρονιά αυτή Κοινωνική Υπηρεσία, στο χώρο που στεγάζεται το Τμήμα, στο κτίριο στην Αγ. Βαρβάρα, για να συνδράμει στα προβλήματα των Σπουδαστών όλου του Ιδρύματος, ενώ η ίδια υπηρεσία θα οργανώσει και γραφείο βοήθειας στους νεοεισαγόμενους κύρια Σπουδαστές στη στεγαστική τους τακτοποίηση.

   

  Συμμετοχή στις γιορτές του Πολυτεχνείου

  Στις 16.11.1984, ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος κ. Η. Κροντήρης, συνοδευόμενος απ? τους δύο Καθηγητές Σωματικής Αγωγής κ. κ. Κ. Σακελλαρίου και Δ. Μαγγίδα, κατέθεσε στο Πολυτεχνείο στεφάνι καμωμένο από λευκά γαρύφαλλα, με ταινία που έγραφε με χρυσά γράμματα: «Το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας, στα αδούλωτα νιάτα της Ελλάδας».

   

  Συμμετοχή στο γιορτασμό της Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε στο γιορτασμό της «Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης», στις 25.11.1984, με την παρουσία του Προέδρου στη δοξολογία της ημέρας στη Μητρόπολη Αθηνών και του Αντιπροέδρου στο Αιγάλεω.

  Όμοια, κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο και στο Ηρώο του Αιγάλεω απ? τον Αντιπρόεδρο. Και τα δύο στεφάνια ήτανε δάφνινα, με μπλε και άσπρη ταινία και είχαν γραμμένα με χρυσά γράμματα: «Σ? αυτούς που αντιστάθηκαν, για νά ?μαστε Λεύτεροι».

   

  Έναρξη θεσμού ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

  Στις 5.11.1985, σε γιορτή που έγινε στο μεγάλο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που ανακαινισμένο λειτουργούσε για πρώτη φορά την ημέρα αυτή, εγκαινιάσθηκε απ? τον Υπουργό Παιδείας κ. Απ. Κακλαμάνη η έναρξη του θεσμού παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. Στην αρχή της τελετής μίλησε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος που κλείνοντας κάλεσε τον Υπουργό να εγκαινιάσει τη λειτουργία του θεσμού και παράλληλα να εγκαινιάσει την επαναλειτουργία του Αμφιθεάτρου και το νέο προκατασκευασμένο διδακτήριο με τις 18 αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία.

  Ο Υπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε και σε πρόσθετα μέτρα και παροχές για τα Τ.Ε.Ι. και τους Σπουδαστές τους και κλείνοντας έδωσε αντιπροσωπευτικά πέντε βιβλιάρια σε ισάριθμους Σπουδαστές ενώ ακολούθησε δεξίωση.
  Στην τελετή παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Π. Μώραλης, ο Νομάρχης Αττικής κ. Θ. Κατριβάνος, ο Νομάρχης Δυτ. Αττικής κ. Αθ. Τσιμπούκης, εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νίκαιας κ. Γεωργίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μ. Σταθόπουλος, οι Αστυνομικές Αρχές της περιοχής, ο Σύμβουλος του Υπουργού κ. Αθ. Αθανασούλης, ο Προϊστάμενος της ΕΥ-ΤΕΙ κ. Β. Κωτσάκης, οι Διευθύντριες της ΕΥ-ΤΕΙ κες. κες. Ε. Τσάπρα και Αικ. Ζέρβα κ.α. πολλοί, μαζί με τους Συνδικαλιστικούς φορείς του χώρου, τα Συμβούλια των Σχολών, τους Υπευθύνους όλων των Τμημάτων, κ.α….

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε στα προβλήματα και στις εκδηλώσεις των αποφοίτων

  Οι σχέσεις του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τους αποφοίτους του υπήρξαν πάντοτε ιδιαίτερα καλές και η διοίκηση του Ιδρύματος παρακολούθησε και φέτος τα προβλήματά τους και συμμετείχε σε εκδηλώσεις τους, αποδεικνύοντας έτσι, πως, μέσα στο χώρο μας αναπτύσσονται πραγματικά δεσμοί και η παιδεία της εκπαίδευσης απέχει απ? το να χαρακτηρισθεί σαν μια επαγγελματική σχέση. Αποτέλεσμα αυτού είναι και το γεγονός πως, το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προσφέρει σε εξωυπηρεσιακή βάση την προσωπική του συμβολή στην επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων, για να μην αναφερθούμε και στη συμβολή που επανειλημμένα δόθηκε και στην επίλυση προσωπικών προβληματισμών των πτυχιούχων μας. Έτσι:

   

  Παρεμβαίνοντας στη διαμόρφωση θεσμικών θέσεων

  • Παρεμβήκαμε, με το έγγραφό μας 3162/10.5.85, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για τον τρόπο χορήγησης άδειας εφαρμογής φακών επαφής στους οπτικούς.
  • Διαμαρτυρηθήκαμε, με το έγγραφό μας 5151/18.7.85 για σχέδιο Νόμου που αφορούσε την ειδίκευση των Νοσοκόμων, Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και Μαιών και Μαιευτών.

  Επεξεργαζόμενο το περιεχόμενο των επαγγελμάτων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ και Τ.Ε.Ι.

  • Οι Προϊστάμενοι και οι Υπεύθυνοι των περισσοτέρων Τμημάτων, σε συνεργασία με τους Σπουδαστές και τους Αποφοίτους μας, ικανοποίησαν αίτημά μας και επεξεργάσθηκαν τον ορισμό του περιεχομένου των επαγγελμάτων και τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο των πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ, όσο και των αποφοίτων Τ.Ε.Ι., τα οποία διαβιβάσαμε στη Γραμματεία του Σ.Τ.Ε., για να συμπεριληφθούν οι θέσεις του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στην επικείμενη συζήτηση και οριστικοποίηση των θέσεων του οργάνου αυτού γι? αυτά.
  • Ακόμα, συμβάλαμε στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης των πτυχιούχων Εποπτών Δημοσίας Υγείας, ανταποκρινόμενοι σε αίτημά τους.

  Πρόσθετα:

  α) Συνέδρια

  • Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος χαιρέτησε, ύστερα από πρόσκληση, στις 8.11.1984, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών που έγινε στην αίθουσα «Μακεδονία» του ξενοδοχείου Caravel της Αθήνας από τις 8 μέχρι 11 Νοέμβρη 1984. Το Συνέδριο αυτό που σημείωσε πραγματικά μεγάλη επιτυχία, χαιρέτησαν οι Καθηγητές Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι των Ιατρικών Σχολών, ο Ακαδημαϊκός κ. Ν. Λούρος, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ.α. ενώ την κήρυξη της έναρξης των εργασιών έκανε η Υφυπουργός του Υπουργείου Υγείας κ. Μ. Κυπριωτάκη.
  • Στις 11.11.1984, στην ενότητα του Συνεδρίου αυτού που είχε για θέμα της την “Εκπαίδευση των Μαιών”, προήδρευσε ο Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Εμμ. Κελαϊδής, ενώ ανάμεσα στους ομιλητές της ημέρας συμπεριλήφθηκε η Επικ. Καθηγήτρια του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Ρ. Τραγέα.

  β) Σε εκδόσεις

  • Το πρώτο τεύχος του περιοδικού “Διοπτρία”, επίσημο όργανο του Πανεληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Οπτικών, έκανε την έναρξη της έκδοσής του τον Ιούλη, με συνέντευξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με θέσεις στα προβλήματα των Οπτικών.
  • Στις 12.1.1985, στις αίθουσες του ξενοδοχείου «Τιτάνια», στην Αθήνα, κόπηκε η καθιερωμένη βασιλόπιτα του Πανελληνίου Συλλόγου Αισθητικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών. Την πίτα κλήθηκε και έκοψε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ενώ στη συγκέντρωση μίλησαν η Πρόεδρος του Συλλόγου, απόφοιτη του Τμήματος Αισθητικής κ. Λένα Τσικούρη και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος. Στη γιορτή παρευρέθησαν και οι εκπαιδευτικοί κ. κ. Ν. Σταυριανέας και Α. Πουλής.
  • Στις 27.3.1985, στην κοσμική ταβέρνα του Πειραιά «Τα Φανάρια» δόθηκε με επιτυχία ο χορός του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Οπτικών που αποτελούσε και την πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου αυτού. Η βραδιά άνοιξε με χαιρετισμό του Προέδρου του Συλλόγου κ. Α. Μπίρλη και ομιλία του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ενώ παρευρέθηκε και ο Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος κ. Εμμ. Κελαϊδής.
  • Πρόσθετα σε συγκεντρώσεις αποφοίτων που έγιναν στο χώρο του Ιδρύματος συμμετείχαν Μέλη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Εκπαιδευτικοί.

  Συνεχίζεται η έρευνα παρασκευής γιαούρτης από γίδινο γάλα

  Συνεχίζεται η ερευνητική δουλειά, σε ουσιαστικό επίπεδο, παρασκευής γιαούρτης από γίδινο γάλα που αναλήφθηκε απ? τον Καθηγητή Δρ. Ι. Καζάζη της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι Αθήνας, με τη συμμετοχή και του Καθηγητή Εφαρμογών κ. Χρ. Κεχαγιά της ίδιας Σχολής, με την απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/176/11.4.84, ενώ την Πέμπτη 20.9.84 υπογράψαμε το Συμβόλαιο της Ευρ. Κοινότητας χρηματοδότησης της έρευνας αυτής που υπήρξε και το πρώτο Συμβόλαιο που υπογράφτηκε με την Κοινότητα.

  Ακόμα, συνεχίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα κατασκευής γεννήτριας Van de Graaf με κυκλικά επιταχυνόμενα μαγνητικό υγρό, όπως και ο έλεγχος των απωλειών κινητήρων με μειωμένο φορτίο

  Όμοια προχωρεί το ερευνητικό – κατασκευαστικό πρόγραμμα του Καθηγητή Δρ. Στ. Φραγκόπουλου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/7632/15.11.84. Η έρευνα αυτή προσβλέπει στην κατασκευή γεννήτριας Van de Graaf με κυκλικά επιταχυνόμενο μαγνητικό υγρό και στον έλεγχο των απωλειών των κινητήρων που λειτουργούν με μειωμένο φορτίο.

  Πρόσθετα έχουν προγραμματισθεί κι άλλες ερευνητικές δουλειές που βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης:

   

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας αναλαμβάνει τη μελέτη της Περιφερειακής Αγοράς των Μεγάρων

  Μετά από πρόταση του Νομάρχη Δυτ. Αττικής κ. Αθ. Τσιμπούκη, έγινε δεκτό, απ? το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας να αναλάβει να συντάξει τη μελέτη, για την ίδρυση της «Περιφερειακής Αγοράς των Μεγάρων για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής» με αντίστοιχη επιχορήγηση 600000 δρχ. υλοποιώντας μια ακόμη προσφορά του Ιδρύματος στον κοινωνικό χώρο. Οι διαδικασίες, για να αρχίσει η παραπάνω μελέτη θα έχουν τελειώσει μέσα στο χειμερινό εξάμηνο της σπουδ. χρονιάς 1985-86.

   

  Λειτούργησε η 3η σειρά του Σεμιναρίου Σ.Ε.Π. που οργανώνεται απ? το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και την Ομάδα Σ.Ε.Π./Κ.Ε.Μ.Ε.

  Στις 22.10.84, έγιναν τα εγκαίνια της 3ης σειράς του πενταμήνου Σεμιναρίου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) που λειτουργεί και οργανώνεται απ? το Τ.Ε.Ι Αθήνας και την Ομάδα Σ.Ε.Π. του Κ.Ε.Μ.Ε.
  Τα εγκαίνια της λειτουργίας της σειράς αυτής έγιναν στο Αμφιθέατρο Φυσικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τελετή στην οποία μίλησαν ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ο Διευθυντής της Ομάδας Σ.Ε.Π. του Κ.Ε.Μ.Ε. κ. Γ. Βάζος και ο Υπεύθυνος της Ομάδας κ. Κ. Μακρόπουλος.
  Τη σειρά αυτή παρακολούθησαν περί τους 100 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

   

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας φιλοξένησε το 8ο Πανσπουδαστικό Συνέδριο που άρχισε στις 25.5.85

  Στις 25.5.1985, στο μεγάλο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ο Υπουργός Παιδείας κ. Απόστολος Κακλαμάνης κήρυξε την έναρξη του 8ου Πανσπουδαστικού Συνεδρίου της Ε.Σ.Ε.Ε. που κράτησε μέχρι τις 28.5.85. Ο Υπουργός μίλησε μέσα σ? ένα κατάμεστο Αμφιθέατρο που δονιότανε πραγματικά από μαζικά ρυθμικά συνθήματα σ? ένα κλίμα που θύμιζε στεγασμένη πολιτική συγκέντρωση της πλατείας Συντάγματος με την ιδιορρυθμία κοινής συμμετοχής όλου του πολιτικού φάσματος του τόπου.
  Το Συνέδριο χαιρέτησε απ? την Ε.Σ.Ε.Ε. ο Σπουδαστής Σπ. Λαζαρίδης, ενώ παρευρέθησαν ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε. κ. Π. Τζωρτζόπουλος, βουλευτής, ο Δήμαρχος Περιστερίου που απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., οι Συνδικαλιστικοί φορείς του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Καθηγητές και πολλοί άλλοι.
  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας έδωσε κάθε διευκόλυνση για την επιτυχία του Συνεδρίου αυτού κι ύστερα κι από Υπουργική Απόφαση χορήγησε φαγητό σ? όλους τους 435 τακτικούς και 45 αναπληρωματικούς Συνέδρους - Σπουδαστές.


   

   

  Ακόμα, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας έδωσε κάθε βοήθεια στις Σπουδαστικές εκλογές του 1985

  Στις Σπουδαστικές Εκλογές που έγιναν, όπως και στ? άλλα Ιδρύματα, στη φετινή χρονιά, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας πρωτοστάτησε στην οργάνωση, οργανώνοντας γραφείο της Ε.Σ.Ε.Ε. με τηλέφωνα για επικοινωνίες μ? όλη τη χώρα, γραφείο τύπου μ? άλλη δική του τηλεφωνική γραμμή κ.α., ενώ η παρουσία της Διοίκησης τη μέρα εκείνη διευκόλυνε κάθε πρόσθετη ανάγκη για λύση. Εδώ, δεν μπορεί να μην αναφερθεί πως, παρά το φανατισμό, τις αφίσες, τις προκηρύξεις, τα video, τα μεγάφωνα και τ? άλλα, σ? όλη την προεκλογική περίοδο και όλο το 24ωρο των αποτελεσμάτων που ξενύχτισαν στο Ίδρυμα χιλιάδες Σπουδαστές, δε σημειώθηκε καμία αναταραχή ή επεισόδιο και καμία ιδιαίτερη ζημιά στο Ίδρυμα, πράγμα που επιβεβαιώνει το υψηλό αίσθημα ευθύνης και το πολιτισμένο επίπεδο με το οποίο ψήφισαν, αλλά και οργάνωσαν τις εκλογές τους οι σπουδαστικές πολιτικές παρατάξεις του χώρου μας.

   

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργάνωσε με επιτυχία το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χρονιάς 1984

  Στις 9.11.1984, στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Αιγάλεω, πραγματοποιήθηκε ο τελικός αγώνας του προταθλήματος ποδοσφαίρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1984 ανάμεσα στις Ομάδες του Αριστοτέλειου Πανεπιστιμίου Θεσσαλονίκης και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, απ? τον οποίο νικήτρια βγήκε η Ομάδα των Φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστιμίου Θεσσαλονίκης.
  Ύστερα απ? τη λήξη αυτού του αγώνα, σε τελετή που έγινε στις ίδιες αυτές εγκαταστάσεις, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που ήτανε και το Ίδρυμα που διοργάνωσε το πρωτάθλημα της χρονιάς αυτής, απένειμε τα έπαθλα και τα διπλώματα στους νικητές. Στη γιορτή μίλησαν ο κ. Κ. Σακελλαρίου Επικ. Καθηγητής Φυσ. Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και ο Καθηγ. Φυσικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστιμίου Θεσσαλονίκης, ενώ παρευρέθησαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας κ.α.
  Αξίζει να σημειωθεί πως, ο τύπος έγραψε κολακευτικά λόγια για την άρτια οργάνωση του πρωταθλήματος αυτού απ? το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, την οργανωτική επιτροπή του οποίου απετέλεσαν οι Επικ. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Ιδρύματος κ. κ. Κίμων Σακελλαρίου και Δημ. Μαγγίδας. Στο πρωτάθλημα της χρονιάς αυτής πήραν μέρος οι ομάδες των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιά, Λάρισας, Πάτρας, Χαλκίδας και Σερρών, των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Θράκης και Κρήτης, του Ε.Μ.Π., της Α.Γ.Σ.Α., της Α.Σ.Σ.Ο.Ε., της Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, της Παντείου, της Μαρασλείου Ακαδημίας και της Αμερικάνικης Σχολής Deree.

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας συνέβαλε στην έκδοση της ΕΥ-ΤΕΙ για τα Τ.Ε.Ι.
  Το Ίδρυμά μας συνέβαλε τόσο οικονομικά, όσο και με το έμψυχο δυναμικό του, στην έκδοση της ΕΥ-ΤΕΙ που κυκλοφόρησε στις 7.1.1985 με τίτλο «Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ένας χρόνος μετά», μ? έναν όγκο 608 σελίδων.

   

  Συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. στο Συνέδριο με θέμα: «Η περίθαλψη του Λαού»

  Από τις 14.12.1984 μέχρι και τις 16.12.1984 έγινε, στην αίθουσα του ξενοδοχείου King George της Πλατείας Συντάγματος, συνέδριο με θέμα «Η περίθαλψη του Λαού – παραλειπόμενες πτυχές του προβλήματος» που διοργανώθηκε απ? το ΕΛ.ΠΟ.Ε. (Ελεύθερο Πολιτικό Εργαστήρι).
  Στο Συνέδριο αυτό μελετήθηκαν τα θέματα: Τα δικαιώματα του Αρρώστου, το Κοινωνικό και επαγγελματικό πλαίσιο Νοσοκόμων και Επισκεπτριών, η Εκπαίδευση νοσηλευτικών επαγγελμάτων, οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η Περίθαλψη.
  Απ? τη μεριά του Τ.Ε.Ι. έλαβε μέρος η Καθηγ. Εφαρμογών δις Χρ. Δαρβίρη και Σπουδάστριες Νοσηλευτικών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ενώ παρεμβάσεις ουσιαστικές και μακροσκελείς με τοποθετήσεις στα θέματα έγιναν απ? τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, που κάλυψε ιδιαίτερα τα θέματα της εκπαίδευσης των Τ.Ε.Ι. και απάντησε και στις σχετιζόμενες ερωτήσεις με την Παιδεία των ειδικοτήτων του χώρου μας.

   

  Συμμετείχε στις κατατακτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ι.

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε στις κατατακτήριες εξετάσεις των Πανεπιστημιακών Σχολών από ΚΑΤΕΕ που έγιναν για όλη τη χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την Καθηγήτρια Μαρία Μπέρμπου.

   

  Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος συμμετείχε με θέση Προέδρου στη Νομαρχιακή Επιτροπή Υποτροφιών

  Με την Απόφαση του Νομάρχη Δυτ. Αττικής κ. Αθ. Τσιμπούκη 2013/1.2.85, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ορίσθηκε Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποτροφιών, με αναπληρωτή τον Καθηγητή Φ. Παπαγιάννη και συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Υποτροφιών Ελλάδας.

   

  …και συμμετείχε στην Επιτροπή Επιλογής για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ.

  Με την Υπουργική Απόφαση 618.95/242/ΣΤ3/952/5.6.85 του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετείχαμε μαζί με τους Καθηγητές του Ιδρύματος, τον Προϊστάμενο της ΕΥ-ΤΕΙ κ. Βασ. Κωτσάκη και το Σύμβουλο του Ι.Τ.Ε. κ. Θ. Παπαθεοδοσίου στην επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, από τη ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του ΥΠΕΠΘ.

   

  Ιδρύθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. και λειτούργησε απ? τις 29.8.85

  Με την Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/20.10/13.5.85 (ΦΕΚ 293/τ.Β΄/15.5.85) συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. με την Προεδρία του Εφέτη Δ. Δ. κ. Εμμ. Βοϊκλή και Μέλη τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι Αθήνας, τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου κ. Νικ. Βαρδή, τον Καθηγ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κ. Γ. Οικονόμου και αιρετό Μέλος τον Καθηγ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κ. Νικ. Αναστασιάδη, ενώ Γραμματέας ορίσθηκε η διοικητική υπάλληλος κλ. ΑΤ2 κ. Ευαγγελία Ξηρουχάκη. Προηγουμένως, είχαν προηγηθεί πανελλαδικές εκλογές για όλα τα Τ.Ε.Ι. για την ανάδειξη του αιρετού Μέλους του Συμβουλίου αυτού και βέβαια και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που έγιναν στις 4.4.1985, με επαναληπτική στις 25.4.1985.
  Το συμβούλιο αυτό συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29.8.1985 και βέβαια πιστεύουμε πως γρήγορα θα επιλύσει πολλές εκκρεμότητες Συναδέλφων, από πολύ χρόνο.

   

  Συγκροτήθηκε και λειτούργησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο Δ.Π. και Ε.Τ.Π. του Ιδρύματος

  Με την Απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δ.Π. και Ε.Τ.Π. του Ιδρύματος στο οποίο με την Προεδρία του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετέχουν έξω απ? τον ασκούντα καθήκοντα Γεν. Γραμματέα του Ιδρύματος και ο Καθηγητής κ. Στ. Κλημόπουλος που προτάθηκε απ? το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ενώ Γραμματέας ορίσθηκε η διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος δις Αλεξ. Γιαννακοπούλου. Το Συμβούλιο αυτό συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 24.1.1985 και από τότε συνήλθε πολλές φορές και διεκπεραίωσε σοβαρές εκκρεμότητες του Ιδρύματος.

   

  Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την «αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σπουδών»

  Στις 27.5.1985, ο υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας που είχε συσταθεί. Σύμβουλος του Ι.Τ.Ε. Δρ. Αθ. Βακαλιός, κατάθεσε στο Συμβούλιο του Ιδρύματος ολόκληρο το πακέτο του υλικού από μια πολύμοχθη και μακροχρόνια έρευνα που είχε ανατεθεί απ? το τότε ΚΑΤΕΕ και συνεχίσθηκε απ? το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με θέμα την «αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σπουδών» και που κατέλαβε έναν όγκο 560 δακτυλογραφημένων σελίδων.

  Σχεδόν ταυτόχρονα, κατατέθηκε και το τελικό κείμενο μιας άλλης Ερευνητικής Ομάδας που δούλεψε κάτω απ? την Ευθύνη του Δρ. Κ. Κάρμα, Συμβουλίου του Κ.Ε.Μ.Ε. με θέμα «Εκπαιδευτικές, Επαγγελματικές και Κοινωνικές προσδοκίες και θέσεις των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» που κάλυψε ένα σύνολο 166 δακτυλογραφημένων σελίδων. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας αντιμετωπίζει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δύο αυτών παραπάνω ερευνητικών εργασιών, για να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα συμπεράσματα, μια και ήτανε οι πρώτες αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στον ελληνικό χώρο.

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας υπήρξε και είναι ο επιστημονικός συντονιστής του πρότυπου πειραματικού κοινοτικού προγράμματος AGRO που φέρει τον κωδικό αριθμό της ΕΟΚ GR-14. Το πρόγραμμα αυτό, που αποσκοπεί στην επιμόρφωση στελεχών για την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών συνεταιρισμών, εκπαιδεύει 35-38 Σπουδαστές από κάθε Τ.Ε.Ι. και έτσι, στην πρώτη φάση, κάλυψε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, και Καβάλας, ενώ απ? το επόμενο φθινόπωρο, της χρονιάς 1985-86, θα καλύψει και το Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και προεργασίες. Σημειώνεται πως, μετά την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, ακολούθησε πεντάμηνη πρακτική άσκηση των Σπουδαστών, απ? τον Απρίλη μέχρι τον Αύγουστο αυτόν, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς της περιοχής κάθε Τ.Ε.Ι.
  Συντονιστής του προγράμματος αυτού είναι ο Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Δρ. Ι. Καζάζης, ενώ Διοικητικά Υπεύθυνος ο Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Δρ. Αθ. Τσουροπλής. Στη συντονιστική επιτροπή συμμετέχουν ο Καθηγητής της Χαρωκοπείου κ. Θ. Ψαριανός και ο Σύμβουλος της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. κ. Κ. Αναστασιάδης. Αξίζει να σημειωθεί πως, το πρόγραμμα AGRO αξιολογείται πως, θα βοηθήσει τα Τ.Ε.Ι. στον προγραμματισμό νέων δραστηριοτήτων στα πλαίσια του ευρύτερου γεωργικού τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των Τ.Ε.Ι. και που προβλέπεται ότι, μπορεί να ενισχυθούν στα πλαίσια των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Μ.Ο.Π.).

  Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει αναλάβει την έρευνα μελέτης της ανάπτυξης της Δυτικής Αττικής

  Οι Καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Δρ. Θ. Παπαθεοδοσίου (Σύμβουλος του Ι.Τ.Ε.), Δρ. Αθ. Τσουροπλής και Δρ. Στ. Φραγκόπουλος, μαζί με τον Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Πειραιά κ. Ν. Φυντικάκη και το Λέκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σ. Σταύρου αποτέλεσαν τον πυρήνα ερευνητικής ομάδας στην οποία, με τις Αποφάσεις του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/7628/15.11.84 και Ε5/1414/12.3.85, ανατέθηκε η μελέτη ανάπτυξης της Δυτ. Αττικής με έμφαση στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό της περιοχής αυτής.
  Η ερευνητική αυτή ομάδα στην οποία συμμετέχουν, με την αξιοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, και 22 Σπουδαστές των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας και Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετά την ανάλυση της σημερινής κατάστασης της περιοχής της μελέτης, θα διατυπώσει εναλλακτικές εικόνες μέλλοντος και θα προτείνει μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής για κάθε μιαν απ? αυτές.
  Σήμερα, η μελέτη βρίσκεται στη δεύτερή της φάση, της συλλογής στοιχείων με ερωτηματολόγιο απ? τις περιοχές μελέτης, ενώ έχει διατυπωθεί το μαθηματικό πρότυπο απ? τα στοιχεία που μαζεύτηκαν και δουλεύτηκαν απ? τις διάφορες υπηρεσίες.

   

  Πραγματοποιήθηκε το 3ο Σεμινάριο Σ.Ε.Π.

  Και φέτος συνεχίσθηκαν τα Σεμινάρια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), πεντάμηνης διάρκειας καθένα, που γίνονται απ? το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και την Ομάδα Σ.Ε.Π. του Κ.Ε.Μ.Ε. στα πλαίσια των προγραμμάτων της ΕΟΚ με την οποία το Ίδρυμα έχει υπογράψει ειδικό συμβόλαιο. Στη χρονιά που πέρασε έγινε το 3ο Σεμινάριο, στο οποίο συνολικά φοίτησαν 32 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και η σειρά αυτή όπως και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν, στεγάσθηκε σε αυτοδύναμο κτήριο, που νοικιάσθηκε στο κέντρο της Αθήνας (οδός Μαντζάρου αρ. 6) και που στέγαζε τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Ι.Α.Κ.Ε. που υπάχθηκε, μαζί με τις άλλες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

  Με τη στέγαση των Σεμιναρίων Σ.Ε.Π. σε ανεξάρτητο κτήριο, παρά τις διοικητικές επιβαρύνσεις για το Ίδρυμα, εξοικονομήθηκαν τρεις μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Πρόσθετα, με την επίπλωση που εξασφαλίσθηκε από τον ΟΣΚ και με τη συμπλήρωσή της απ? το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το κτήριο αυτό δημιούργησε άριστες συνθήκες στέγασης των Σεμιναρίων, ενώ, με την προσθήκη και κέντρου πληροφορικής, που προβλέπεται να συνδεθεί με το νέο μεγάλο ηλεκτρονικό υπολογιστή Bull του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με ειδικό πρόγραμμα και με τη βιβλιοθήκη που του εξασφαλίσθηκε θα ανεβάσει ουσιαστικά το επίπεδο εκπαίδευσης στον Σ.Ε.Π. Βέβαια δε θα μπορούσαμε να μην τονίσουμε πως, όλα τα παραπάνω, επιβαρύνανε πρόσθετα τις διοικητικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που είναι γνωστή η εξυπηρέτησή τους από πολύ μικρό αριθμό διοικητικών υπαλλήλων, πέρα απ? την πρόσθετη επιβάρυνση του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Ιδρύματος απ? τη μεταφορά της αποζημίωσής της έξω από την έδρα τους στους εκπαιδευόμενους των Σεμιναρίων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

  … και βέβαια έγιναν όλες οι προετοιμασίες για την υποδοχή της επόμενης σειράς που θα αρχίσει στις 2 Σεπτεμβρίου 1985, με προγραμματισμό και στη σπουδαστική χρονιά 1985-86 να λειτουργήσουν δύο πεντάμηνα Σεμινάρια Σ.Ε.Π.

   

  Κυκλοφόρησε η έκδοση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας «Επιπτώσεις της Τεχνολογικής και Επιστημονικής Επανάστασης»

  Στις 11.1.1985, κυκλοφόρησε, με ημερομηνία εξωφύλλου Δεκέμβρης 1984, η έκδοση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας «Επιπτώσεις της Τεχνολογικής και Επιστημονικής Επανάστασης» (σελίδες 164) που περιείχε τις εισηγήσεις του «Σεμιναρίου Επιμόρφωσης και Προβληματισμού» που έγινε στην Αθήνα απ? τις 12 μέχρι 16.9.1983. Η έκδοση έγινε σε 1900 αντίτυπα, απ? τον Οργανισμό Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων, με βάση την Απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/569/83 (ΦΕΚ 7/τ.Β΄ /1984). Την έκδοση αυτή επιμελήθηκε ο Σύμβουλος του Ι.Τ.Ε. Δρ. Αθ. Βακαλιός που είχε και την οργανωτική ευθύνη του Σεμιναρίου, ενώ την προλόγισε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και περιέλαβε εισηγήσεις των Εκπαιδευτικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. κ. Β. Κωτσάκη «Επαναπροσδιορισμός των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος Τ.Ε.Ι.», Θ. Παπαθεοδοσίου «Τεχνολογική επανάσταση και επιπτώσεις στο επάγγελμα του μηχανικού», Εμμ. Βιθυνού «Τεχνολογική Επανάσταση στις γραφικές τέχνες και στην επικοινωνία», Αλ. Τομαρά «Υψηλές τεχνολογίες πληροφορικής και σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση», Δ. Πατρινού «Εκπαίδευση – παιδεία – μόρφωση. Κοινωνιολογική φιλοσοφική θεώρηση» και κας Ε. Λυκούρη – Λαζάρου «Τεχνολογικές εφαρμογές στις βιβλιοθήκες των Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», ενώ ο Αθ. Βακαλιός έξω από την εισαγωγική ομιλία – τοποθέτησή του συμμετείχε και με εισήγηση με θέμα «Ανάπτυξη και Παιδεία».

   

  Συνέντευξη του Προέδρου στην ΕΡΤ-2

  Στις 20.10.1984, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο γραφείο του, για την εκπομπή της ΕΡΤ-1 «ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ», στη δημοσιογράφο κα Ειρ. Δημοτάκη, που αφορούσε το νοσηλευτικό πρόβλημα και την κατάργηση των Σχολών παραδοσιακού τύπου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με την υπαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι.

  Η εκπομπή αυτή, που μεταδόθηκε στις 27.11.1984 και στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κ. Ιω. Φλώρος κ.α., δημιούργησε ποικίλες συζητήσεις και βέβαια και την αντίδρασή μας, αφού περικόπηκαν ζωτικά και καίρια σημεία που εξέφραζαν τις θέσης μας, πράγμα που εκφράσθηκε με το έγγραφό μας προς την ΕΡΤ-1 με αρ. 6591/28.11.84, στο οποίο δεν πήραμε καμία απάντηση.

   

  Εγκαίνια νέων εγκαταστάσεων Τμήματος Φυσικοθεραπείας

  Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος στεγάσθηκε σε ανεξάρτητο κτήριο που δόθηκε απ? το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας απ? τις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Α. (Εθν. Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων) στο Καματερό Αττικής.
  Η πρότυπη αυτή εγκατάσταση, για την οποία απαιτήθηκε ιδιαίτερος κόπος, εγκαινιάσθηκε πανηγυρικά στις 13.11.1984 με γιορτή στην οποία παρευρέθησαν ο Νομάρχης Δυτ. Αττικής, κ. Αθ. Τσιμπούκης, ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Προϊστάμενος της ΕΥ-ΤΕΙ. κ. Β. Κωτσάκης, ο κ. Κυρ. Λίτινας, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., ο Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών κ. Μ. Μπαϊμπάς και βέβαια ο Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κ. Εμμ. Κελαϊδής με τους εκπαιδευτικούς της Σχολής αυτής και Σπουδαστές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

  Στα εγκαίνια αυτά μίλησαν στη σειρά ο Υπεύθυνος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας κ. Α. Πουλής, ο Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κ. Εμμ. Κελαϊδής, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που εγκαινίασε με την ομιλία του τη λειτουργία της εγκατάστασης αυτής και ο Νομάρχης Δυτ. Αττικής κ. Αθ. Τσιμπούκης.

  Μετά τα εγκαίνια, έγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και ακολούθησε δεξίωση, στην επιτυχία της οποίας συνέβαλαν ουσιαστικά, επιδεικνύοντας και τις μαγειρικές τους ικανότητες, πολλές απ? το Ε.Π. του Τμήματος.

   

  Συμμετοχή στις συγκεντρώσεις των Προέδρων των Τ.Ε.Ι.

  Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος συμμετείχε στις δύο συγκεντρώσεις των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. που έγιναν απ? τον Υπουργό Παιδείας κ. Απ. Κακλαμάνη και υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΥ-ΤΕΙ στο ΥΠΕΠΘ (στις 21.1.85 και στις 22.4.85) και στις οποίες ομαδοποιήθηκαν λύσεις σε προβληματισμούς της λειτουργίας του Ιδρύματος.

   

  Συμμετοχή του Προέδρου στην κοινή σύσκεψη Πρυτάνεων Α.Ε.Ι. και Προέδρων Τ.Ε.Ι.

  Ακόμα, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε στην κοινή σύσκεψη Πρυτάνεων Α.Ε.Ι. και Προέδρων Τ.Ε.Ι. που συγκλήθηκε στις 14.11.1984 απ? τον Υπουργό Παιδείας και στην οποία ανακοινώθηκαν τα νέα μισθολογικά μέτρα για τους εκπαιδευτικούς των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. ενιαία. Με τη σύσκεψη αυτή, στην οποία συμμετείχαν ακόμα οι Υπουργοί κ. κ. Γ. Αρσένης, Δ. Τσοβόλας, οι Υφυπουργοί κ. κ. Π. Μώραλης και Στ. Παπαθεμελής και ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Καθηγ. κ. Κ. Μπέης, εγκαινιάσθηκε η ουσιαστικοποίηση της αξιοθέτησης των Τ.Ε.Ι. στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πράγμα που χαιρετήσαμε με ειλικρίνεια.

   

  Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε στις δύο συσκέψεις των Συμβούλων των Τ.Ε.Ι.

  Ολόκληρο το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε στις δύο συσκέψεις των Συμβουλίων όλων των Τ.Ε.Ι. της χώρας, που έγιναν στις 18.9.1984 και στις 27.11.1984 στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Παιδείας, με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Απ. Κακλαμάνη και των υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΥ-ΤΕΙ.

   

  Συμμετοχή του Προέδρου σε συσκέψεις του Κ.Ε.Σ.Υ.

  Ακόμα, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος συμμετείχε σε σύσκεψη του Κ.Ε.Σ.Υ., για το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τοποθετώντας κυρίως το θέμα επαναπροσδιορισμού του ρόλου του Τμήματος αυτού, για να λείψει η απαράδεκτη επικάλυψη στη νοσηλευτική εκπαίδευση, με στόχους το Τμήμα αυτό να αποδίδει στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης στο χώρο της νοσηλευτικής τέχνης και τα τμήματα Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. στελέχη νοσηλείας και με δυνατότητα εγγραφής στο Τμήμα του Πανεπιστημίου με κατάταξη πτυχιούχων όλων των νοσηλευτικών τμημάτων των Τ.Ε.Ι.. Έτσι, ενώ για το Τμήμα αυτό υποστηρίχθηκε η διαίρεσή του σε δύο κατευθύνσεις, για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των αποφοίτων των νοσηλευτικών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. προτάθηκαν ειδικεύσεις.

   

  Συμμετοχή στην Επιτροπή του Ε.Π. των Σχολών του Υπουργείου Υγείας

  Ο Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κ. Εμμ. Κελαϊδής μαζί με τον Προϊστάμενο του Γεν. Τμήματος της Σχολής αυτής κ. Ευ. Κανέλλο απετέλεσαν τα κύρια μέλη της Επιτροπής που επεξεργάσθηκε εισηγητικά την ένταξη όλων των εκπαιδευτικών των Σχολών του Υπουργείου Υγείας στα Τ.Ε.Ι.


  ^ Αρχή Σελίδας