Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Προκηρύξεις Θέσεων
Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.
 
Προκηρύξεις Θέσεων
Βρέθηκαν 33 Προκηρύξεις Θέσεων
 
Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Αναπληρωτών Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Εννέα (9) Θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Δέκα (10) Θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθούν ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Δ.Ε.Π. σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ε.Π.
 σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών-εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 
Προκήρυξη για την πλήρωση (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση (8) θέσεων Καθηγητών σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση (4) θέσεων Καθηγητών σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δεκαέξι (16) νέων θέσεων βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διάφορα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκηρύξεις για την πρόσληψη Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης (1) μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης (1) μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 237.23kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δέκα (10)θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 252.06kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 252.95kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6)θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 250.06kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο(2) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 283.45kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 294.55kb
 
Προκηρύξεις για την πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών στις Σχολές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 251.37kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 254.23kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) στα Τμήματα Νοσηλευτικής & Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 251.45kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 249.45kb
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκηρύξεις για την πρόσληψη: α) έκτακτων Εκπαιδευτικών στις Σχολές (Σ.Δ.Ο., Σ.Ε.Υ.Π., Σ.Κ.Σ., Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. & Σ.Τ.ΕΦ.), β) Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
 
Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διάφορα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
^ Αρχή Σελίδας