Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (06/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 33.592,90 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 7 «Προμήθεια εργαστηριακών μετρητικών διατάξεων για τα εκπαιδευτικά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (05/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 39.902,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (04/07/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11840/29-06-2018 για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στη κύηση και στον τοκετό» (29/06/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11825/28-06-2018 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας/MSc in Energy Technology». (28/06/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων και παραγωγικών ωρών μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων (hourly rates) και παραγωγικών ωρών (productive hours) μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

  Με βάση πρακτικό της Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας καθορίστηκαν οι ωριαίες αποζημιώσεις (hourly rates) και παραγωγικές ώρες (productive hours) των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο αρχείο:
 Ωριαίες αποζημιώσεις και παραγωγικές ώρες μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών 

Οι ωριαίες αποζημιώσεις και οι παραγωγικές ώρες των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών, που αναφέρονται στο παραπάνω αρχείο, ισχύουν για όλα τα έργα που εκπονούνται από το ΤΕΙ Αθήνας εξαιρουμένων :
·         όσων έργων έχουν ξεκινήσει πριν την σύνταξη της παρούσης και βρίσκονται σε ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 55% μέχρι την ημερομηνία  εφαρμογής της παρούσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση και η επίτευξη των στόχων του.
·         όσων έργων ο προϋπολογισμός έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
·         Για τα παραπάνω έργα και μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα ισχύει η προηγούμενη απόφαση της ΕΕΕ υπ’ αρ. 03/22-3-10.

^ Αρχή Σελίδας