Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων και παραγωγικών ωρών μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων (hourly rates) και παραγωγικών ωρών (productive hours) μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

  Με βάση πρακτικό της Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας καθορίστηκαν οι ωριαίες αποζημιώσεις (hourly rates) και παραγωγικές ώρες (productive hours) των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο αρχείο:
 Ωριαίες αποζημιώσεις και παραγωγικές ώρες μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών 

Οι ωριαίες αποζημιώσεις και οι παραγωγικές ώρες των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών, που αναφέρονται στο παραπάνω αρχείο, ισχύουν για όλα τα έργα που εκπονούνται από το ΤΕΙ Αθήνας εξαιρουμένων :
·         όσων έργων έχουν ξεκινήσει πριν την σύνταξη της παρούσης και βρίσκονται σε ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 55% μέχρι την ημερομηνία  εφαρμογής της παρούσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση και η επίτευξη των στόχων του.
·         όσων έργων ο προϋπολογισμός έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
·         Για τα παραπάνω έργα και μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα ισχύει η προηγούμενη απόφαση της ΕΕΕ υπ’ αρ. 03/22-3-10.

^ Αρχή Σελίδας