Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων και παραγωγικών ωρών μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων (hourly rates) και παραγωγικών ωρών (productive hours) μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

  Με βάση πρακτικό της Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας καθορίστηκαν οι ωριαίες αποζημιώσεις (hourly rates) και παραγωγικές ώρες (productive hours) των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο αρχείο:
 Ωριαίες αποζημιώσεις και παραγωγικές ώρες μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών 

Οι ωριαίες αποζημιώσεις και οι παραγωγικές ώρες των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών, που αναφέρονται στο παραπάνω αρχείο, ισχύουν για όλα τα έργα που εκπονούνται από το ΤΕΙ Αθήνας εξαιρουμένων :
·         όσων έργων έχουν ξεκινήσει πριν την σύνταξη της παρούσης και βρίσκονται σε ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 55% μέχρι την ημερομηνία  εφαρμογής της παρούσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση και η επίτευξη των στόχων του.
·         όσων έργων ο προϋπολογισμός έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
·         Για τα παραπάνω έργα και μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα ισχύει η προηγούμενη απόφαση της ΕΕΕ υπΆ αρ. 03/22-3-10.

^ Αρχή Σελίδας