Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων και παραγωγικών ωρών μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων (hourly rates) και παραγωγικών ωρών (productive hours) μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών

  Με βάση πρακτικό της Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας καθορίστηκαν οι ωριαίες αποζημιώσεις (hourly rates) και παραγωγικές ώρες (productive hours) των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο αρχείο:
 Ωριαίες αποζημιώσεις και παραγωγικές ώρες μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών 

Οι ωριαίες αποζημιώσεις και οι παραγωγικές ώρες των μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και των εξωτερικών συνεργατών, που αναφέρονται στο παραπάνω αρχείο, ισχύουν για όλα τα έργα που εκπονούνται από το ΤΕΙ Αθήνας εξαιρουμένων :
·         όσων έργων έχουν ξεκινήσει πριν την σύνταξη της παρούσης και βρίσκονται σε ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 55% μέχρι την ημερομηνία  εφαρμογής της παρούσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση και η επίτευξη των στόχων του.
·         όσων έργων ο προϋπολογισμός έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
·         Για τα παραπάνω έργα και μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα ισχύει η προηγούμενη απόφαση της ΕΕΕ υπ’ αρ. 03/22-3-10.

^ Αρχή Σελίδας