Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ακύρωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ.: 1196/05-04-12) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»


Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ.: 1196/05-04-12 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (72 θέσεις) για την στελέχωση των Ομάδων Ερευνητικών Συνεργατών (ΟΕΣ) των 42 υποέργων του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ».
 

Επισυναπτόμενο
Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 12/17-05-12 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Επιστροφή δικαιολογητικών
Όσοι εκ των υποψηφίων που υπέβαλαν πρόταση για την παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν μέχρι τις 31-05-12 και ώρες 10.00 – 12.00 στο γραφείο του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» (Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, α’ όροφος, κ. Δ. Μπίμπας, τηλ.: 210 5385712) προκειμένου να παραλάβουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά τους.

^ Αρχή Σελίδας