Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ακύρωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ.: 1196/05-04-12) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»


Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ.: 1196/05-04-12 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (72 θέσεις) για την στελέχωση των Ομάδων Ερευνητικών Συνεργατών (ΟΕΣ) των 42 υποέργων του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ».
 

Επισυναπτόμενο
Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 12/17-05-12 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Επιστροφή δικαιολογητικών
Όσοι εκ των υποψηφίων που υπέβαλαν πρόταση για την παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν μέχρι τις 31-05-12 και ώρες 10.00 – 12.00 στο γραφείο του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» (Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, α’ όροφος, κ. Δ. Μπίμπας, τηλ.: 210 5385712) προκειμένου να παραλάβουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά τους.

^ Αρχή Σελίδας