Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ακύρωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ.: 1196/05-04-12) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»


Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ.: 1196/05-04-12 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (72 θέσεις) για την στελέχωση των Ομάδων Ερευνητικών Συνεργατών (ΟΕΣ) των 42 υποέργων του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ».
 

Επισυναπτόμενο
Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 12/17-05-12 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Επιστροφή δικαιολογητικών
Όσοι εκ των υποψηφίων που υπέβαλαν πρόταση για την παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν μέχρι τις 31-05-12 και ώρες 10.00 – 12.00 στο γραφείο του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» (Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, α’ όροφος, κ. Δ. Μπίμπας, τηλ.: 210 5385712) προκειμένου να παραλάβουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά τους.

^ Αρχή Σελίδας