Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Συμμετοχή ως εταίροι σε προτάσεις θεματικών δικτύων του προγράμματος URBACT II
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)
 

Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα, 10557 Αθήνα
Τηλ. : 210 3726000   
FAX: 210 3726028,
e-mail:eyssaap@mnec.gr 

Αγαπητοί Συνεργάτες,
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του προγράμματος URBACT II 
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων του 3ου Κύκλου προκηρύξεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 23 Απριλίου 2012, αποφάσισε την έγκριση δεκαεννέα (19) Θεματικών Δικτύων. 
Υπογραμμίζουμε ότι, οι επιλεγμένες προτάσεις που περνούν στο στάδιο υλοποίησης υποχρεούνται να συμπληρώσουν το εταιρικό τους σχήμα με τη συμμετοχή επιπλέον εταίρων (πόλεις, πανεπιστήμια, Διαχειριστικές Αρχές, κλπ.). 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε ως εταίροι στις παραπάνω προτάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αντίστοιχους Επικεφαλής Εταίρους ( www.urbact.eu ).  
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εγκεκριμένες προτάσεις, δείτε μία περίληψη στο συνημμένο αρχείο και  μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5149  
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με βάση την υπ.αρ. 38411/ΕΥΘΥ1836 Απόφαση η Εθνική Συμμετοχή των δικαιούχων στα δίκτυα του προγράμματος URBACT δύναται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.  

Γιάννης Φίρμπας                                                                    
Προϊστάμενος  ΕΥΣΣΑΑΠ

^ Αρχή Σελίδας