Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Συμμετοχή ως εταίροι σε προτάσεις θεματικών δικτύων του προγράμματος URBACT II
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)
 

Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα, 10557 Αθήνα
Τηλ. : 210 3726000   
FAX: 210 3726028,
e-mail:eyssaap@mnec.gr 

Αγαπητοί Συνεργάτες,
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του προγράμματος URBACT II 
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων του 3ου Κύκλου προκηρύξεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 23 Απριλίου 2012, αποφάσισε την έγκριση δεκαεννέα (19) Θεματικών Δικτύων. 
Υπογραμμίζουμε ότι, οι επιλεγμένες προτάσεις που περνούν στο στάδιο υλοποίησης υποχρεούνται να συμπληρώσουν το εταιρικό τους σχήμα με τη συμμετοχή επιπλέον εταίρων (πόλεις, πανεπιστήμια, Διαχειριστικές Αρχές, κλπ.). 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε ως εταίροι στις παραπάνω προτάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αντίστοιχους Επικεφαλής Εταίρους ( www.urbact.eu ).  
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εγκεκριμένες προτάσεις, δείτε μία περίληψη στο συνημμένο αρχείο και  μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5149  
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με βάση την υπ.αρ. 38411/ΕΥΘΥ1836 Απόφαση η Εθνική Συμμετοχή των δικαιούχων στα δίκτυα του προγράμματος URBACT δύναται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.  

Γιάννης Φίρμπας                                                                    
Προϊστάμενος  ΕΥΣΣΑΑΠ

^ Αρχή Σελίδας