Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 ¤ (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 ¤ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 ¤ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική ¶σκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων» του έργου "Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)

ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργο 1 «Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων»
του έργου Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας με
MIS 304191

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: 7/6/2012-25/6/2012

   ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/06/12 (συνημμένο αρχείο)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» του έργου «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» με
MIS 304191  που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), ¶ξονας Προτεραιότητας 02: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα εργαστήρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας.

Με το παρόν έργο θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών για την λειτουργία των παρακάτω εικονικών εργαστηρίων:
1. Εικονικό Εργαστήριο Συστημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Εικονικό εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
3. Εικονικό εργαστήριο Σχεδιασμού Ευρυζωνικών Δικτύων Επικοινωνιών
4. Εικονικό εργαστήριο Προγραμματισμού Κινητών Συσκευών
5. Εικονικό εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (195.121,95 πλέον το ΦΠΑ 23%).
Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά τμήμα ορίζεται ως εξής
 
Τμήμα Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός (συμπ. ΦΠΑ)
1 34.512,20 42.450,00
2 41.463,42 51.000,00
3 98.414,63 121.050,00
4 10.365,85 12.750,00
5 10.365,85 12.750,00
 
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 7/6/12 έως 25/6/2012

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Το προς διαβούλευση κείμενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr
(Ανακοινώσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ε
ρωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται (forma_diavouleusis.doc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eee@teiath.gr  

Στοιχεία επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή:
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
Αγίου Σπυρίδωνος- 122 10- Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Fax: 210-53.85.852

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ


^ Αρχή Σελίδας