Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων» του έργου "Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)

ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργο 1 «Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων»
του έργου Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας με
MIS 304191

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: 7/6/2012-25/6/2012

   ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/06/12 (συνημμένο αρχείο)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» του έργου «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» με
MIS 304191  που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), ¶ξονας Προτεραιότητας 02: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα εργαστήρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας.

Με το παρόν έργο θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών για την λειτουργία των παρακάτω εικονικών εργαστηρίων:
1. Εικονικό Εργαστήριο Συστημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Εικονικό εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
3. Εικονικό εργαστήριο Σχεδιασμού Ευρυζωνικών Δικτύων Επικοινωνιών
4. Εικονικό εργαστήριο Προγραμματισμού Κινητών Συσκευών
5. Εικονικό εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (195.121,95 πλέον το ΦΠΑ 23%).
Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά τμήμα ορίζεται ως εξής
 
Τμήμα Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός (συμπ. ΦΠΑ)
1 34.512,20 42.450,00
2 41.463,42 51.000,00
3 98.414,63 121.050,00
4 10.365,85 12.750,00
5 10.365,85 12.750,00
 
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 7/6/12 έως 25/6/2012

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Το προς διαβούλευση κείμενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr
(Ανακοινώσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ε
ρωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται (forma_diavouleusis.doc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eee@teiath.gr  

Στοιχεία επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή:
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
Αγίου Σπυρίδωνος- 122 10- Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Fax: 210-53.85.852

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ


^ Αρχή Σελίδας