Ανακοινώσεις  
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 ¤ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00¤# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 ¤ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 33518/20-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (08/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων» του έργου "Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)

ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργο 1 «Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων»
του έργου Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας με
MIS 304191

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: 7/6/2012-25/6/2012

   ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/06/12 (συνημμένο αρχείο)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» του έργου «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» με
MIS 304191  που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), ¶ξονας Προτεραιότητας 02: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα εργαστήρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας.

Με το παρόν έργο θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών για την λειτουργία των παρακάτω εικονικών εργαστηρίων:
1. Εικονικό Εργαστήριο Συστημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Εικονικό εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
3. Εικονικό εργαστήριο Σχεδιασμού Ευρυζωνικών Δικτύων Επικοινωνιών
4. Εικονικό εργαστήριο Προγραμματισμού Κινητών Συσκευών
5. Εικονικό εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (195.121,95 πλέον το ΦΠΑ 23%).
Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά τμήμα ορίζεται ως εξής
 
Τμήμα Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός (συμπ. ΦΠΑ)
1 34.512,20 42.450,00
2 41.463,42 51.000,00
3 98.414,63 121.050,00
4 10.365,85 12.750,00
5 10.365,85 12.750,00
 
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 7/6/12 έως 25/6/2012

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Το προς διαβούλευση κείμενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr
(Ανακοινώσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ε
ρωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται (forma_diavouleusis.doc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eee@teiath.gr  

Στοιχεία επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή:
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
Αγίου Σπυρίδωνος- 122 10- Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Fax: 210-53.85.852

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ


^ Αρχή Σελίδας