Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ICI ECP (EACEA 44/2012)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ICI ECP (EACEA 44/2012)

Σας ενημερώνουμε ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων (EACEA/44/12) για το πρόγραμμα συνεργασίας ICI ECP, το οποίο προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση δύο τύπων δράσεων: κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων.

Επιλέξιμοι φορείς είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15 Μαΐου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2012_en.php

 

Με εκτίμηση,

Αθηνά Πλέσσα Παπαδάκη

Προϊσταμένη Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τηλ.210-3443182


^ Αρχή Σελίδας