Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ICI ECP (EACEA 44/2012)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ICI ECP (EACEA 44/2012)

Σας ενημερώνουμε ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων (EACEA/44/12) για το πρόγραμμα συνεργασίας ICI ECP, το οποίο προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση δύο τύπων δράσεων: κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων.

Επιλέξιμοι φορείς είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15 Μαΐου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2012_en.php

 

Με εκτίμηση,

Αθηνά Πλέσσα Παπαδάκη

Προϊσταμένη Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τηλ.210-3443182


^ Αρχή Σελίδας