Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]

Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης

στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ

                            ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» 

Κείμενο:

α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη  Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων η οποία θα εξυπηρετεί το Ίδρυμα και θα επιτρέπει την ανάδειξη της υπάρχουσας αλλά και αναπτυσσόμενης επιστημονικής ηλεκτρονικής εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

 

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του έργου είναι:

1. Ανάπτυξη Υπηρεσίας ηλεκτρονικής εκδοτικής με έμφαση στις εκδόσεις των Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (σε πλατφόρμα OJS) και των ηλεκτρονικών βιβλίων

2. Ανάπτυξη Υπηρεσίας φιλοξενίας συνεδρίων. Δημιουργία πλατφόρμας (OCS) για την διοργάνωση και διαχείριση επιστημονικών συνεδρίων, κλπ

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 21.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 328087 και κωδικός υποέργου 1) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00?) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 227.642,28?.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 28/2/2013  έως 14/3/2013

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

ε) το link στο site του/της ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

είναι:

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Τηλ. 210-53.85.174

Φαξ. 210-53.14.738

Email: eee@teiath.gr

Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ):

Μονάδα Β’

Έφη Πανδή

Τηλ. 2131500530

Συνημμένο αρχείο προκήρυξης:

teia_epub_diavouleusi.rar

 

 

Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

 

Η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου

 

Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση

Καθηγήτρια

 

 

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 


^ Αρχή Σελίδας