Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]

Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης

στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ

                            ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» 

Κείμενο:

α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη  Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων η οποία θα εξυπηρετεί το Ίδρυμα και θα επιτρέπει την ανάδειξη της υπάρχουσας αλλά και αναπτυσσόμενης επιστημονικής ηλεκτρονικής εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

 

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του έργου είναι:

1. Ανάπτυξη Υπηρεσίας ηλεκτρονικής εκδοτικής με έμφαση στις εκδόσεις των Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (σε πλατφόρμα OJS) και των ηλεκτρονικών βιβλίων

2. Ανάπτυξη Υπηρεσίας φιλοξενίας συνεδρίων. Δημιουργία πλατφόρμας (OCS) για την διοργάνωση και διαχείριση επιστημονικών συνεδρίων, κλπ

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 21.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 328087 και κωδικός υποέργου 1) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00?) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 227.642,28?.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 28/2/2013  έως 14/3/2013

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

ε) το link στο site του/της ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

είναι:

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Τηλ. 210-53.85.174

Φαξ. 210-53.14.738

Email: eee@teiath.gr

Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ):

Μονάδα Β’

Έφη Πανδή

Τηλ. 2131500530

Συνημμένο αρχείο προκήρυξης:

teia_epub_diavouleusi.rar

 

 

Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

 

Η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου

 

Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση

Καθηγήτρια

 

 

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 


^ Αρχή Σελίδας