Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
15/03/2013 - Οδηγίες για την συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης για πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν έως και 12-02-2013

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης για πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν έως και 12-02-2013

 

Όπως γνωρίζετε εκτός από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη πλέον η τήρηση των ωρών εργασίας σε μηνιαίες  καταστάσεις ανά άτομο ώστε να τηρείται το ορίου παραγωγικών ωρών.

Δηλαδή να μην ξεπερνά ο εργαζόμενος τις 1680 ώρες εργασίας (και διδασκαλίας, απουσίας) ετησίως.

 

Επομένως κάθε ένταλμα πληρωμής αμοιβής εκτός των άλλων παραστατικών θα συνοδεύεται και με το σχετικό φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet), (το οποίο επισυνάπτεται) και είναι ενιαίο για όλους.

Το ημερήσιο ωράριο είναι 7.5 ώρες (παραγωγικές ώρες νόμιμων υποχρεώσεων + χρόνος πρόσθετων αμοιβών) και θα πρέπει να τηρείται όπως θα πρέπει να τηρούνται και τα όρια αναφορικά με τις ωριαίες αποζημιώσεις κάθε κατηγορίας.

Επίσης οι ώρες που δηλώνονται μπορούν να είναι κατά μέγιστο μ' ένα δεκαδικό ψηφίο.

Το φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet),  πρέπει να περιέχει ώρες ακέραιες και μόνο όταν δεν γίνεται αλλιώς, δεκαδικά ψηφία ( 0,50).

Προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet), λαμβάνεται υπόψη το κόστος του παραδοτέου και η ωριαία αποζημίωση όπως έχει οριστεί για κάθε κατηγορία, με απόφαση  της ΕΕ και έχει αναρτηθεί από 20-03-12 στο site της Επιτροπής Ερευνών.

 

**Για παραδοτέα που υλοποιήθηκαν μετά τις  12-02-2013 θα δοθούν  νέες οδηγίες.

 

 


^ Αρχή Σελίδας