Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
15/03/2013 - Οδηγίες για την συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης για πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν έως και 12-02-2013

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης για πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν έως και 12-02-2013

 

Όπως γνωρίζετε εκτός από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη πλέον η τήρηση των ωρών εργασίας σε μηνιαίες  καταστάσεις ανά άτομο ώστε να τηρείται το ορίου παραγωγικών ωρών.

Δηλαδή να μην ξεπερνά ο εργαζόμενος τις 1680 ώρες εργασίας (και διδασκαλίας, απουσίας) ετησίως.

 

Επομένως κάθε ένταλμα πληρωμής αμοιβής εκτός των άλλων παραστατικών θα συνοδεύεται και με το σχετικό φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet), (το οποίο επισυνάπτεται) και είναι ενιαίο για όλους.

Το ημερήσιο ωράριο είναι 7.5 ώρες (παραγωγικές ώρες νόμιμων υποχρεώσεων + χρόνος πρόσθετων αμοιβών) και θα πρέπει να τηρείται όπως θα πρέπει να τηρούνται και τα όρια αναφορικά με τις ωριαίες αποζημιώσεις κάθε κατηγορίας.

Επίσης οι ώρες που δηλώνονται μπορούν να είναι κατά μέγιστο μ' ένα δεκαδικό ψηφίο.

Το φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet),  πρέπει να περιέχει ώρες ακέραιες και μόνο όταν δεν γίνεται αλλιώς, δεκαδικά ψηφία ( 0,50).

Προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet), λαμβάνεται υπόψη το κόστος του παραδοτέου και η ωριαία αποζημίωση όπως έχει οριστεί για κάθε κατηγορία, με απόφαση  της ΕΕ και έχει αναρτηθεί από 20-03-12 στο site της Επιτροπής Ερευνών.

 

**Για παραδοτέα που υλοποιήθηκαν μετά τις  12-02-2013 θα δοθούν  νέες οδηγίες.

 

 


^ Αρχή Σελίδας