Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
15/03/2013 - Οδηγίες για την συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης για πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν έως και 12-02-2013

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης για πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν έως και 12-02-2013

 

Όπως γνωρίζετε εκτός από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη πλέον η τήρηση των ωρών εργασίας σε μηνιαίες  καταστάσεις ανά άτομο ώστε να τηρείται το ορίου παραγωγικών ωρών.

Δηλαδή να μην ξεπερνά ο εργαζόμενος τις 1680 ώρες εργασίας (και διδασκαλίας, απουσίας) ετησίως.

 

Επομένως κάθε ένταλμα πληρωμής αμοιβής εκτός των άλλων παραστατικών θα συνοδεύεται και με το σχετικό φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet), (το οποίο επισυνάπτεται) και είναι ενιαίο για όλους.

Το ημερήσιο ωράριο είναι 7.5 ώρες (παραγωγικές ώρες νόμιμων υποχρεώσεων + χρόνος πρόσθετων αμοιβών) και θα πρέπει να τηρείται όπως θα πρέπει να τηρούνται και τα όρια αναφορικά με τις ωριαίες αποζημιώσεις κάθε κατηγορίας.

Επίσης οι ώρες που δηλώνονται μπορούν να είναι κατά μέγιστο μ' ένα δεκαδικό ψηφίο.

Το φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet),  πρέπει να περιέχει ώρες ακέραιες και μόνο όταν δεν γίνεται αλλιώς, δεκαδικά ψηφία ( 0,50).

Προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο χρονοχρέωσης (timesheet), λαμβάνεται υπόψη το κόστος του παραδοτέου και η ωριαία αποζημίωση όπως έχει οριστεί για κάθε κατηγορία, με απόφαση  της ΕΕ και έχει αναρτηθεί από 20-03-12 στο site της Επιτροπής Ερευνών.

 

**Για παραδοτέα που υλοποιήθηκαν μετά τις  12-02-2013 θα δοθούν  νέες οδηγίες.

 

 


^ Αρχή Σελίδας