Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
04/04/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου της πράξης «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας»

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των από 421/29-01-2013, 422/29-01-2013 και 423/29-01-2013 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της πράξης «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας»

Σε συνέχεια του από 11-03-13 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με την από 14-03-13 Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας επιλέγονται ως συνεργάτες στη πράξη οι κ.κ. Ε. Κακούρου, Α.Ν. Παπαθεοδώρου και Ε. Παναγιωτοπούλου.


^ Αρχή Σελίδας