Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
20/03/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
20-03-2013

Ανακοινώνονται με αξιολογική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα από την προκήρυξη απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα στο πλαίσιο της από 21-02-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Καδιανάκη Αρετή

2

Κυριάκου ΔημήτριοςΕπιπλέον, καταγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα από την προκήρυξη απαιτούμενα προσόντα αλλά δεν πληρούν τα επιθυμητά προσόντα

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Μαιπάς Σωτήριος

2

Μελιτά Ουρανία

3

Σκορδιαλός Εμμανουήλ

4

Σκουρογιάννη Νεφέλη - Χριστίνα

5

Φραγκίστα ΣοφίαΟι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν πληρούν τις απαραίτητες από την προκήρυξη προϋποθέσεις σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης.Με βάση το από 19-03-13 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και την Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας επιλέγεται ως συνεργάτης στη Πράξη η κ. Α. Καδιανάκη


^ Αρχή Σελίδας