Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
18/06/2013 ΘΕΜΑ: Επιδότηση Κοινοπραξιών για τον εμπλουτισμό και την προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού -Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
Με την πρόσφατη Ανακοίνωση ‘Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό', η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει μια συντονισμένη προσέγγιση των πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον τουρισμό και να ορίσει το νέο πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και της ικανότητάς της να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, η εν λόγω Ανακοίνωση πρότεινε μια σειρά πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής ή πολυεθνικής διάστασης που αποσκοπούν στην επίτευξη αυτών των στόχων και ταυτόχρονα αξιοποιούν πλήρως τις αρμοδιότητες της Ένωσης, όπως έχουν θεσπιστεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας για τον τουρισμό. Εν προκειμένω, οι δράσεις υπέρ του τουρισμού μπορούν να εστιαστούν σε τέσσερεις άξονες:

• ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη,
• προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού,
• εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών προορισμών
• μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού


Σε αυτό το πλαίσιο, και ως συνέχεια της προπαρασκευαστικής δράσης για τον αειφόρο τουρισμό που υλοποίησε την τριετία 2009-2011, εντάσσεται και η πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη και προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού.

 

- Προκήρυξη

 


^ Αρχή Σελίδας