Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
30/10/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 38 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
30/10/2013

Σε συνέχεια του από 24-10-13 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 5900/27-09-13 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  το υποέργο 38 με τίτλο «Παραγωγή και μελέτη ιδιοτήτων νέων τροφίμων από παραπροϊόντα πάστας ξηρών φρούτων» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» με ειδικότητα: Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια Α' κύκλου, ειδικότητας Τεχνολόγου Τροφίμων, ή Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού, στα αντικείμενα της Επιστήμης Τροφίμων, ή της Τεχνολογίας Τροφίμων, ή της Διατροφής, με έμφαση στη μελέτη της ποιότητας, της ασφάλειας, των μηχανικών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των τροφίμων

Σειρά κατάταξης

Ονοματεπώνυμο

1

Σκούμπη Γεωργία

2

Τσαουσάκη Ειρήνη

3

Σκλαβιάδης Λέανδρος

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 04-11-13.


^ Αρχή Σελίδας