Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
01/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το υποέργο 37 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

01/11/2013

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 17-09-13 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υποέργο 37 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

 

Σε συνέχεια της από 16-10-2013 απόφασης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας το οποίο εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και σύμφωνα με την από 24-10-13 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας επιλέγονται ως συνεργάτες στη πράξη oι κ. κ. Μάρκος Γιαννακός και Γεώργιος Καραμάνης


^ Αρχή Σελίδας