Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
29/11/2013 ΝΕΑ πρότυπα έγγραφα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
- Βεβαίωση παραδοτέων για όλα τα έργα

- Βεβαίωση παραδοτέων για τον ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ

- Αίτηση τροποποίησης σύμβασης/ συμφωνητικού

- Πρακτικό αξιολόγησης προσωπικού- Υπεύθυνη Δήλωση για Εξωτερικούς Συνεργάτες


- Νέες Συμβάσεις^ Αρχή Σελίδας