Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων (μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης) στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας»
28/02/2014

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 29-11-13 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης) στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας»

Σε συνέχεια του από 19-02-14 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με την από με αρίθμ. 4/25-02-14 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας, επιλέγονται τα παρακάτω μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ονοματεπώνυμο Προτεινόμενου

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Γουρουντή Κλεάνθη - ΣΕΥΠ (Τμ.Μαιευτικής) (με Κατερίνα Λυκερίδου)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζέρβας Ευάγγελος - ΣΤΕΦ (Η/Ν)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Κρεμμύδα Άννα - ΣΔΟ (Διοικ.Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Σαχινίδης Αλέξανδρος - ΣΔΟ (Διοίκ. Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Βογιατζής Ιωαννης - ΣΤΕΦ (Πληροφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζέρβα Μαρία - ΣΕΥΠ (Τμ. Προσχολ.Αγωγής), με Σιδηροπούλου-Κανέλλη Τρυφαίνη & Τσαούλα Κωνσταντίνα

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζωντήρος Δημήτριος - ΣΔΟ (Τμ. Εμπορίας-Διαφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Καραμπέτσος Σωτήριος - Κουλούρας Γρηγόριος - ΣΤΕΦ (Η/Ν)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Κουμπούρος Ιωάννης - ΣΤΕΦ (Πληροφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Μπινιώρης Σπυρίδων - ΣΔΟ (Διοικ.Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Νομικός Σπυρίδων - ΣΚΣ (Γραφιστική)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ταταρίδης Παναγιώτης - ΣΤΕΤΡΟΔ (Τμ.Οινολογίας & Τεχν.Ποτών)


^ Αρχή Σελίδας