Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων (μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης) στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας»
28/02/2014

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 29-11-13 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης) στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας»

Σε συνέχεια του από 19-02-14 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με την από με αρίθμ. 4/25-02-14 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας, επιλέγονται τα παρακάτω μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ονοματεπώνυμο Προτεινόμενου

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Γουρουντή Κλεάνθη - ΣΕΥΠ (Τμ.Μαιευτικής) (με Κατερίνα Λυκερίδου)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζέρβας Ευάγγελος - ΣΤΕΦ (Η/Ν)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Κρεμμύδα Άννα - ΣΔΟ (Διοικ.Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Σαχινίδης Αλέξανδρος - ΣΔΟ (Διοίκ. Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Βογιατζής Ιωαννης - ΣΤΕΦ (Πληροφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζέρβα Μαρία - ΣΕΥΠ (Τμ. Προσχολ.Αγωγής), με Σιδηροπούλου-Κανέλλη Τρυφαίνη & Τσαούλα Κωνσταντίνα

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζωντήρος Δημήτριος - ΣΔΟ (Τμ. Εμπορίας-Διαφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Καραμπέτσος Σωτήριος - Κουλούρας Γρηγόριος - ΣΤΕΦ (Η/Ν)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Κουμπούρος Ιωάννης - ΣΤΕΦ (Πληροφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Μπινιώρης Σπυρίδων - ΣΔΟ (Διοικ.Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Νομικός Σπυρίδων - ΣΚΣ (Γραφιστική)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ταταρίδης Παναγιώτης - ΣΤΕΤΡΟΔ (Τμ.Οινολογίας & Τεχν.Ποτών)


^ Αρχή Σελίδας