Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
20/06/2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 3159/21-05-2014 προκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [48]
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 3159/21-05-2014 προκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [48]

Ερώτημα :  Στην σελ.46 και άρθρο 3 της διακήρυξης αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και στη θέση σε πλήρη λειτουργία αυτού, διαφορετικά δεν θα γίνει η ποιοτική παραλαβή.»
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τους όρους της εγκατάστασης που απαιτούνται ανά είδος (π.χ. αποσυσκευασία, σύνδεση περιφερειακών, σύνδεση στο τοπικό δίκτυο κτλ)

Απάντηση: Το άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης αφορά στα είδη της ομάδας 3 «H/Υ ειδικών προδιαγραφών» και όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του εξοπλισμού. Ωστόσο οι όροι της εγκατάστασης όπου απαιτούνται περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο εξοπλισμός να είναι πλήρως εγκατεστημένος και λειτουργικός σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ερώτημα :  Στην σελ.46 και άρθρο 4 της διακήρυξης αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίδειξη της λειτουργίας του εξοπλισμού που προμηθεύει καθώς και στην εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Ιδρύματος όπου απαιτείται.»
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τους όρους της εκπαίδευσης που απαιτούνται ανά είδος (π.χ. λειτουργίες συσκευής, αριθμός εκπαιδευόμενων ανά εξοπλισμό, ώρες εκπαίδευσης κτλ)

Απάντηση: Το άρθρο 4 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης αφορά στα είδη της ομάδας 3 «H/Υ ειδικών προδιαγραφών» και όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του εξοπλισμού. Οι όροι της εκπαίδευσης για όλα τα είδη στα οποία βρίσκει εφαρμογή το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνουν, ανά είδος, την επίδειξη όλων των λειτουργιών των ειδών και την εκπαίδευση ενός μέλους ΕΠ που θα καθοριστεί από τον υπεύθυνο του υποέργου για συνολικά 2 ώρες εντός εργασίμου ωραρίου μίας ημέρας.


^ Αρχή Σελίδας