Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (06/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 33.592,90 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 7 «Προμήθεια εργαστηριακών μετρητικών διατάξεων για τα εκπαιδευτικά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (05/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 39.902,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (04/07/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11840/29-06-2018 για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στη κύηση και στον τοκετό» (29/06/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11825/28-06-2018 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας/MSc in Energy Technology». (28/06/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
20/06/2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 3159/21-05-2014 προκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [48]
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 3159/21-05-2014 προκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [48]

Ερώτημα :  Στην σελ.46 και άρθρο 3 της διακήρυξης αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και στη θέση σε πλήρη λειτουργία αυτού, διαφορετικά δεν θα γίνει η ποιοτική παραλαβή.»
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τους όρους της εγκατάστασης που απαιτούνται ανά είδος (π.χ. αποσυσκευασία, σύνδεση περιφερειακών, σύνδεση στο τοπικό δίκτυο κτλ)

Απάντηση: Το άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης αφορά στα είδη της ομάδας 3 «H/Υ ειδικών προδιαγραφών» και όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του εξοπλισμού. Ωστόσο οι όροι της εγκατάστασης όπου απαιτούνται περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο εξοπλισμός να είναι πλήρως εγκατεστημένος και λειτουργικός σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ερώτημα :  Στην σελ.46 και άρθρο 4 της διακήρυξης αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίδειξη της λειτουργίας του εξοπλισμού που προμηθεύει καθώς και στην εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Ιδρύματος όπου απαιτείται.»
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τους όρους της εκπαίδευσης που απαιτούνται ανά είδος (π.χ. λειτουργίες συσκευής, αριθμός εκπαιδευόμενων ανά εξοπλισμό, ώρες εκπαίδευσης κτλ)

Απάντηση: Το άρθρο 4 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης αφορά στα είδη της ομάδας 3 «H/Υ ειδικών προδιαγραφών» και όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του εξοπλισμού. Οι όροι της εκπαίδευσης για όλα τα είδη στα οποία βρίσκει εφαρμογή το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνουν, ανά είδος, την επίδειξη όλων των λειτουργιών των ειδών και την εκπαίδευση ενός μέλους ΕΠ που θα καθοριστεί από τον υπεύθυνο του υποέργου για συνολικά 2 ώρες εντός εργασίμου ωραρίου μίας ημέρας.


^ Αρχή Σελίδας