Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
20/06/2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 3159/21-05-2014 προκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [48]
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 3159/21-05-2014 προκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [48]

Ερώτημα :  Στην σελ.46 και άρθρο 3 της διακήρυξης αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και στη θέση σε πλήρη λειτουργία αυτού, διαφορετικά δεν θα γίνει η ποιοτική παραλαβή.»
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τους όρους της εγκατάστασης που απαιτούνται ανά είδος (π.χ. αποσυσκευασία, σύνδεση περιφερειακών, σύνδεση στο τοπικό δίκτυο κτλ)

Απάντηση: Το άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης αφορά στα είδη της ομάδας 3 «H/Υ ειδικών προδιαγραφών» και όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του εξοπλισμού. Ωστόσο οι όροι της εγκατάστασης όπου απαιτούνται περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο εξοπλισμός να είναι πλήρως εγκατεστημένος και λειτουργικός σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Ερώτημα :  Στην σελ.46 και άρθρο 4 της διακήρυξης αναφέρεται:
«Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίδειξη της λειτουργίας του εξοπλισμού που προμηθεύει καθώς και στην εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Ιδρύματος όπου απαιτείται.»
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τους όρους της εκπαίδευσης που απαιτούνται ανά είδος (π.χ. λειτουργίες συσκευής, αριθμός εκπαιδευόμενων ανά εξοπλισμό, ώρες εκπαίδευσης κτλ)

Απάντηση: Το άρθρο 4 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης αφορά στα είδη της ομάδας 3 «H/Υ ειδικών προδιαγραφών» και όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του εξοπλισμού. Οι όροι της εκπαίδευσης για όλα τα είδη στα οποία βρίσκει εφαρμογή το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνουν, ανά είδος, την επίδειξη όλων των λειτουργιών των ειδών και την εκπαίδευση ενός μέλους ΕΠ που θα καθοριστεί από τον υπεύθυνο του υποέργου για συνολικά 2 ώρες εντός εργασίμου ωραρίου μίας ημέρας.


^ Αρχή Σελίδας