Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [49] με MIS 379389
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στη με αριθμό 17/04-09-2014 Συνεδρίασή της  αποφάσισε την μετάθεση  της ημερομηνίας διενέργειας του δημόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [49] με MIS 379389» της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 4787/16.07.14 και ορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την Τρίτη 23/09/2014 και ώρα 11.30 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι και την Τρίτη 23/09/2014 και ώρα 11.00 π.μ ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα  22/09/2014 και ώρα 14.30 μ.μ.

Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί:

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

2. Στον ελληνικό τύπο: α) στην εφημερίδα «ΗΧΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».

β) στην εφημερίδα  «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».

3. Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

4. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Επίσης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.teiath.gr και θα  σταλθεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα  http://www.edulll.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


^ Αρχή Σελίδας