Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
13/02/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Αθήνας»
Σε συνέχεια του από 13-02-15 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων  έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 99/12-01-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Αθήνας» για τις θέσεις α) έναν εξωτερικό συνεργάτη (Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης) και β) ένα μέλος ΔΠ του Ιδρύματος (Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης (Εξωτερικός Συνεργάτης)
Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο
1
Δανάη Κονδύλη
2
Σταυρούλα Παπαθεοχάρη
3
Ευαγγελία Δερμεντζόγλου
4
Κωνσταντίνος Κατσούλας
5
Κωνσταντίνος Τσικαλάκης
6
Μαρία Ράμφου
7
Μαριάννα Πέττα
8
Ευθυμία Γεωργιτσοπούλου
9
Κωνσταντίνος Ποντικέας 
Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Μέλος ΔΠ του Ιδρύματος)
Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο

1
Αναστάσιος Βουρλάκος

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 17-02-2015.


^ Αρχή Σελίδας