Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
15/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμό Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Σε συνέχεια των από 08-07-15 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 2906/09-06-15 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμό Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με ειδικότητες: Μία θέση διοικητικής υποστήριξης και μία θέση γραμματειακής υποστήριξης

Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο
1
Φωτεινή Ευστρατίου
2
Γεώργιος Μελετίου
3
Ευλαμπία Τσακάλη
4
Ειρήνη Κινόγλου
 
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 19-07-2015.


^ Αρχή Σελίδας