Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
Σε συνέχεια του από 01-10-15 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 4125/30-07-15 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με ειδικότητες: Έναν (1) πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης και Έναν (1) πτυχιούχο Τ.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα Οικονομικής Κατεύθυνσης
1
Ελένη Γιαννοπούλου
2
Ιωάννης Δάγλας
3
Σωτηρία Λάζου
4
Σοφία Καρπάτση
5
Ανδρέας Κυριακόπουλος
6
Μαρία Μαργώση
7
Ελένη Παπαγεωργίου
Ειδικότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων
1
Αικατερίνη Σουλοπούλου
2
Κωνσταντίνος Ζήσης
3
Βασίλειος Μιντζίκος
4
Κωνσταντίνα Μωησίδη
5
Ζήσης Ούτρας
 
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 13-10-15.


^ Αρχή Σελίδας