Ανακοινώσεις  
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 33518/20-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (08/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

 

Σε συνέχεια του Νόμου 4013/2011 και της υποχρέωσης του φορέα μας για καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτουμε ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας (δηλαδή για οποιαδήποτε μεγαλύτερη του μηδενός αξία) και διαδικασίας ανάθεσης, παρακαλούμε για οποιαδήποτε δαπάνη να προηγείται η κατάθεση σχετικού αιτήματος για έγκριση της δαπάνης (το πρότυπο αίτημα είναι αναρτημένο στο site της ΕΔΕΛ στη διαχείριση έργων στα διοικητικά έντυπα) στην γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού προκειμένου να καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η μη καταχώρηση των στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθιστά την δαπάνη μη κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου.

Για όσα τιμολόγια εκδόθηκαν από 01/01/2016 μέχρι σήμερα θα υπάρξει ειδική αντιμετώπιση, υπό την προϋπόθεση να κατατεθούν έως τις 27/01/16 στον Ειδικό Λογαριασμό.^ Αρχή Σελίδας