Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

 

Σε συνέχεια του Νόμου 4013/2011 και της υποχρέωσης του φορέα μας για καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτουμε ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας (δηλαδή για οποιαδήποτε μεγαλύτερη του μηδενός αξία) και διαδικασίας ανάθεσης, παρακαλούμε για οποιαδήποτε δαπάνη να προηγείται η κατάθεση σχετικού αιτήματος για έγκριση της δαπάνης (το πρότυπο αίτημα είναι αναρτημένο στο site της ΕΔΕΛ στη διαχείριση έργων στα διοικητικά έντυπα) στην γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού προκειμένου να καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η μη καταχώρηση των στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθιστά την δαπάνη μη κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου.

Για όσα τιμολόγια εκδόθηκαν από 01/01/2016 μέχρι σήμερα θα υπάρξει ειδική αντιμετώπιση, υπό την προϋπόθεση να κατατεθούν έως τις 27/01/16 στον Ειδικό Λογαριασμό.^ Αρχή Σελίδας