Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

 

Σε συνέχεια του Νόμου 4013/2011 και της υποχρέωσης του φορέα μας για καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτουμε ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας (δηλαδή για οποιαδήποτε μεγαλύτερη του μηδενός αξία) και διαδικασίας ανάθεσης, παρακαλούμε για οποιαδήποτε δαπάνη να προηγείται η κατάθεση σχετικού αιτήματος για έγκριση της δαπάνης (το πρότυπο αίτημα είναι αναρτημένο στο site της ΕΔΕΛ στη διαχείριση έργων στα διοικητικά έντυπα) στην γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού προκειμένου να καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η μη καταχώρηση των στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθιστά την δαπάνη μη κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου.

Για όσα τιμολόγια εκδόθηκαν από 01/01/2016 μέχρι σήμερα θα υπάρξει ειδική αντιμετώπιση, υπό την προϋπόθεση να κατατεθούν έως τις 27/01/16 στον Ειδικό Λογαριασμό.^ Αρχή Σελίδας