Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Καθορισμός χρόνου απόδοσης στον ΕΛΚΕ του ποσοστού κρατήσεων από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος μελών ΕΠ του Ιδρύματος
Καθορισμός χρόνου απόδοσης στον ΕΛΚΕ του ποσοστού κρατήσεων από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος μελών ΕΠ του Ιδρύματος
Βάσει της απόφασης 20/10-09-15 της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος, ο χρόνος απόδοσης στον ΕΛΚΕ του ποσοστού κρατήσεων από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος μελών ΕΠ του Ιδρύματος, καθορίστηκε σε έξι μήνες από την είσπραξη των αμοιβών.


^ Αρχή Σελίδας