Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Διαδικασία προμηθειών με απευθείας ανάθεση για κατηγορία δαπανών έως 5.869,00 € (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α.)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 5.869,00 € (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι οι προμήθειες έργων που πραγματοποιούνται από Κατηγορία Δαπάνης με Προϋπολογισμό έως 5.869,00 € (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α) διενεργούνται με τις εξής διαδικασίες:

Α. Για ποσά έως 2.499,99 € (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α)

1.     ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ (Ε.Υ.) ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Αίτηση Έγκρισης Δαπάνης)

2.     ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ (απόσπασμα πρακτικού ΕΔΕΛ)

3.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Ε.Υ (συλλογή τουλάχιστον τριών προσφορών)

4.     ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Υ. (πρακτικό αξιολόγησης προσφορών)

5.     ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Υ. ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

6.     ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ (απόσπασμα πρακτικού ΕΔΕΛ)

7.     ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Υ. ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΚΕ (ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Εντολή πληρωμής απόδοση υλικών & υπηρεσιών (Έντυπο O2)) και (Πίνακας εξοπλισμού (Έντυπο O7)) ή (Πίνακας αναλωσίμων (Έντυπο O8))


Β. Για ποσά από 2.500,00 € (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α) έως 5.869,00 € (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α)

1.     ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ (Ε.Υ.) ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Αίτηση Έγκρισης Δαπάνης)

2.     ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ (απόσπασμα πρακτικού ΕΔΕΛ)

3.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Ε.Υ (συλλογή τουλάχιστον τριών προσφορών)

4.     ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Υ. (πρακτικό αξιολόγησης προσφορών)

5.     ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Υ. ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

6.     ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ (απόσπασμα πρακτικού ΕΔΕΛ)

7.     ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΚΕ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (σύμβαση από ΕΛΚΕ)

8.     ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Υ. ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΚΕ (ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Εντολή πληρωμής απόδοση υλικών & υπηρεσιών (Έντυπο O2)) και (Πίνακας εξοπλισμού (Έντυπο O7)) ή (Πίνακας αναλωσίμων (Έντυπο O8))


Διευκρινίζονται τα εξής:

·  Τα ως άνω όρια αφορούν Προϋπολογισμό της Κατηγορίας Δαπάνης του εκάστοτε Έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ (π.χ. Όργανα, Αναλώσιμα, Λοιπά κλπ)

·  Η Γραμματεία του ΕΛΚΕ αναρτά υποχρεωτικά τα πρωτογενή αιτήματα, τις αποφάσεις έγκρισης, τις συμβάσεις και τις πληρωμές στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ. Οι συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

·  Οι προμήθειες έργων που πραγματοποιούνται από Προϋπολογισμό Κατηγορίας Δαπάνης πάνω από 5.869,00 € (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α) διενεργούνται με Πρόχειρο ή Ηλεκτρονικό Τακτικό Ανοικτό / Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
^ Αρχή Σελίδας