Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Σε συνέχεια του από 04-04-16 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 869/03-03-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο

1
Πηνιώ Λεωνίδα
 
Η πρόταση της κ. Κωνσταντίνας Ζήκου δεν αξιολογήθηκε καθώς δεν πληρεί την απαραίτητη προϋπόθεση της προκηρυχθείσας θέσης

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 12-04-16.^ Αρχή Σελίδας