Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history - CROSSCULT»
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history - CROSSCULT»

Σε συνέχεια των από 12-05-16 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 1322/13-04-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history - CROSSCULT» με ειδικότητες: Διαχείριση έργου πολιτιστικού πληροφοριακού αποθέματος, Επιστήμονα της Πληροφορίας και Μουσειολόγος


Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο

Διαχείριση έργου πολιτιστικού πληροφοριακού αποθέματος
1
Ευγενία Βασιλακάκη
2
Ελένη Τζιώρτζη
Επιστήμονα της Πληροφορίας
1
Ευγενία Βασιλακάκη
2
Λαμπρινή Σερεμέτη
3
Κωνσταντίνος Σκουλουδάκης
Μουσειολόγος
1
Αθηνά Μαχά
2
Αικατερίνη - Καρολίνα Παπανδρεοπούλου
3
Αναστασία Χρόνη
4
Μαρία - Αναστασία Βελέντζα
5
Ελπίδα Σδράλη
6
Ελένη Σαμαντά
7
Γρηγόριος Κατσανάκης

Η πρόταση της κ. Αρσινόης Ιωαννίδου δεν αξιολογήθηκε καθώς δεν προσδιορίζει την ειδικότητα της θέσης.

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 20-05-2016.


^ Αρχή Σελίδας