Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Collective awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020»
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Collective awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020»

Σε συνέχεια του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με την από 30-05-16 Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας, επιλέγονται ως συνεργάτες στο έργο οι κ.κ. Δ. Τσαούβι Κλέιβι, Α. Γεωργίου, Σ. Σπυροπούλου και Γ. Δοξαστάκης.


^ Αρχή Σελίδας