Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
16/06/2016 Κράτηση υπέρ Ειδικού Λογαριασμού στις αμοιβές μελών ΔΕΠ του Π.Κ.
Η δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 11/05/2016 του Νόμου 4386 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" διαμορφώνει τα ποσοστά κράτησης στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ ως εξής:

1.    Για αμοιβές πρόσθετης απασχόλησης μέσω μισθοδοτικής κατάστασης που καταβάλλονται μετά τις 11/5/2016, ποσοστό 5%  επί του ακαθαρίστου ποσού.

2.    Για αμοιβές που εισπράττονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από μέλη ΔΕΠ που έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία και εκδίδονται μετά τις 11/05/2016, ποσοστό 7% επί του ακαθαρίστου ποσού. (Σημ.: Για Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 10/05/2016, το ποσοστό παραμένει στο 15%).


^ Αρχή Σελίδας