Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
16/06/2016 Κράτηση υπέρ Ειδικού Λογαριασμού στις αμοιβές μελών ΔΕΠ του Π.Κ.
Η δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 11/05/2016 του Νόμου 4386 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" διαμορφώνει τα ποσοστά κράτησης στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ ως εξής:

1.    Για αμοιβές πρόσθετης απασχόλησης μέσω μισθοδοτικής κατάστασης που καταβάλλονται μετά τις 11/5/2016, ποσοστό 5%  επί του ακαθαρίστου ποσού.

2.    Για αμοιβές που εισπράττονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από μέλη ΔΕΠ που έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία και εκδίδονται μετά τις 11/05/2016, ποσοστό 7% επί του ακαθαρίστου ποσού. (Σημ.: Για Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 10/05/2016, το ποσοστό παραμένει στο 15%).


^ Αρχή Σελίδας