Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
16/06/2016 Κράτηση υπέρ Ειδικού Λογαριασμού στις αμοιβές μελών ΔΕΠ του Π.Κ.
Η δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 11/05/2016 του Νόμου 4386 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" διαμορφώνει τα ποσοστά κράτησης στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ ως εξής:

1.    Για αμοιβές πρόσθετης απασχόλησης μέσω μισθοδοτικής κατάστασης που καταβάλλονται μετά τις 11/5/2016, ποσοστό 5%  επί του ακαθαρίστου ποσού.

2.    Για αμοιβές που εισπράττονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από μέλη ΔΕΠ που έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία και εκδίδονται μετά τις 11/05/2016, ποσοστό 7% επί του ακαθαρίστου ποσού. (Σημ.: Για Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 10/05/2016, το ποσοστό παραμένει στο 15%).


^ Αρχή Σελίδας