Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
16/06/2016 Νέο όριο για τις αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ
Σύμφωνα με το νέο νόμο 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 83Α/11.5.2016), άρθρο 24 παρ. 7 εδ. (α), δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με αξία μικρότερη των 1000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) μπορούν να εκτελεστούν χωρίς να απαιτείται η ανάρτηση τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Οι υπόλοιπες διαδικασίες ακολουθούνται κανονικά.


^ Αρχή Σελίδας