Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Φορολογική Μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε καθηγητές από Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας
Φορολογική Μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε καθηγητές από Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων ‘Έρευνας

Σας ενημερώνουμε ότι οι Καθηγητές πλήρους απασχόλησης που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής  στην οποία ανήκουν, υπάγονται στις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4009/2011 για όλες τις αμοιβές που λαμβάνουν εξαιτίας της συμμετοχής τους σε Προγράμματα (όπως ερευνητικά και προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών) και θα πρέπει να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Σχετικό έγγραφο^ Αρχή Σελίδας