Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες μελών ΕΠ_N.4386/2016 για την Έρευνα
O νέος Νόμος για την Έρευνα 4386/2016 στο άρθρο 24 παρ. 13 αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπηρετούντων Καθηγητών πλήρους απασχόλησης ως προς τη συμμετοχή τους τόσο σε χρηματοδοτούμενα έργα όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες (δηλ. άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κέρδη από μετοχές κ.λ.π.).

Επιπλέον καθορίζει το ποσοστό παρακράτησης για τον ΕΛΚΕ  επί των αμοιβών που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους  σε χρηματοδοτούμενα έργα οποιουδήποτε φορέα σε 5%, καθώς και από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 7% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Σύμφωνα με τον 4386/2016, η παράλειψη ενημέρωσης του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το μέλος ΕΠ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής του ως άνω αναφερθέντος ποσοστού, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Με την υπ' αριθ. 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη και δεν προσκρούει στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν το έχουν δηλώσει να ενημερώσουν άμεσα τον Κοσμήτορα της Σχολής τους και τον ΕΛΚΕ για την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στέλνοντας σχετικό μήνυμα eee@teiath.gr  και να προβούν σε τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων προς τον ΕΛΚΕ του TEI Αθήνας

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
Αναπληρωτής Προέδρου

Σχετικό αρχείο

Νόμος 4386


^ Αρχή Σελίδας