Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τα παρακάτω Τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, Οδοντικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Η αξιολόγηση των προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα παρακάτω Τμήματα:


Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Ιατρικών Εργαστηρίων

Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ

Οδοντικής Τεχνολογίας

Τεχνολογίας Τροφίμων^ Αρχή Σελίδας