Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας
Δείτε εδώ τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας και τα Παραρτήματά του που εγκρίθηκαν στην με αρ.4 /2-2-2017 Συνέλευση του Ιδρύματος:

1) Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας,

2) Παράρτημα I (Νομοθεσία - Δεοντολογικά Κείμενα) και Παράρτημα II (Έντυπα).^ Αρχή Σελίδας