Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Επείγουσα Ανακοίνωση Καταβολή αμοιβών μελών ΕΠ, Μόνιμων υπαλλήλων, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αριθμ. 14/02-05-17 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας αποφασίστηκε η καταβολή από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας αμοιβών για την εκτέλεση πρόσθετου έργου μελών ΕΠ, Μόνιμων υπαλλήλων, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αμοιβών παρακαλούμε να αποσταλεί υπογεγραμμένη από κάθε ενδιαφερόμενο η ακόλουθη ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι «αποδέχομαι την είσπραξη αμοιβών για την εκτέλεση πρόσθετου έργου σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΔΕΛ του ΤΕΙ Α και σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες αμοιβές θεωρηθούν ότι αποτελούν εισόδημα επί του οποίου επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», θα εφαρμόσω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο».

Υπεύθυνη Δήλωση


^ Αρχή Σελίδας