Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Επείγουσα Ανακοίνωση Καταβολή αμοιβών εξωτερικών συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αριθμ. 14/02-05-17 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας αποφασίστηκε η καταβολή από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών των προγραμμάτων για την εκτέλεση έργου από 01-01-17 ως ακολούθως:

- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συνεργασίες – συμβάσεις με περισσότερα από 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα συνεχίσουν να πληρώνονται όπως το 2016, δηλαδή με την έκδοση ΤΠΥ και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: «Δεν υπάγομαι στη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/2016».

- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με 1 ή 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπόκεινται στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/2016 και θα πληρώνονται μόνο στην περίπτωση που καταθέσουν στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΥΔ στην οποία θα αναφέρεται: «To συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύμβασης εμπεριέχει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με την αρχική υπογραφείσα σύμβαση».

- Οι συνεργάτες μη ελεύθεροι επαγγελματίες περιστασιακά απασχολούμενοι που αμείβονται με τίτλο κτήσης θα αμείβονται όπως το 2016 με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση για το 2017. (Η πληρωμή θα πραγματοποιείται στο τέλος της σύμβασης).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αμοιβών παρακαλούμε να κατατεθούν στην Γραμματεία της ΕΔΕΛ (Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, 2ος όροφος, email: eee@teiath.gr) οι αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται (Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συμβάσεις με περισσότερα από 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα (κατηγορία 2) - Ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με 1 ή 2 νομικά (κατηγορία 3) -  Συνεργάτες μη ελεύθεροι επαγγελματίες περιστασιακά απασχολούμενοι (κατηγορία 4)).

Υπεύθυνη Δήλωση - Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συμβάσεις με περισσότερα από 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα (κατηγορία 2)


Υπεύθυνη Δήλωση - Ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με 1 ή 2 νομικά (κατηγορία 3)


Υπεύθυνη Δήλωση - Συνεργάτες μη ελεύθεροι επαγγελματίες περιστασιακά απασχολούμενοι (κατηγορία 4)

 

Τροποποίηση της απόφασης 14/02-05-17 της ΕΔΕΛ σχετικά με καταβολή αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών & μελών ΕΠ/ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων 

^ Αρχή Σελίδας