Ανακοινώσεις  
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 33518/20-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (08/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Επείγουσα Ανακοίνωση Καταβολή αμοιβών εξωτερικών συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αριθμ. 14/02-05-17 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας αποφασίστηκε η καταβολή από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών των προγραμμάτων για την εκτέλεση έργου από 01-01-17 ως ακολούθως:

- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συνεργασίες – συμβάσεις με περισσότερα από 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα συνεχίσουν να πληρώνονται όπως το 2016, δηλαδή με την έκδοση ΤΠΥ και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: «Δεν υπάγομαι στη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/2016».

- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με 1 ή 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπόκεινται στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/2016 και θα πληρώνονται μόνο στην περίπτωση που καταθέσουν στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΥΔ στην οποία θα αναφέρεται: «To συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύμβασης εμπεριέχει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με την αρχική υπογραφείσα σύμβαση».

- Οι συνεργάτες μη ελεύθεροι επαγγελματίες περιστασιακά απασχολούμενοι που αμείβονται με τίτλο κτήσης θα αμείβονται όπως το 2016 με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση για το 2017. (Η πληρωμή θα πραγματοποιείται στο τέλος της σύμβασης).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αμοιβών παρακαλούμε να κατατεθούν στην Γραμματεία της ΕΔΕΛ (Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, 2ος όροφος, email: eee@teiath.gr) οι αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται (Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συμβάσεις με περισσότερα από 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα (κατηγορία 2) - Ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με 1 ή 2 νομικά (κατηγορία 3) -  Συνεργάτες μη ελεύθεροι επαγγελματίες περιστασιακά απασχολούμενοι (κατηγορία 4)).

Υπεύθυνη Δήλωση - Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συμβάσεις με περισσότερα από 2 νομικά ή φυσικά πρόσωπα (κατηγορία 2)


Υπεύθυνη Δήλωση - Ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με 1 ή 2 νομικά (κατηγορία 3)


Υπεύθυνη Δήλωση - Συνεργάτες μη ελεύθεροι επαγγελματίες περιστασιακά απασχολούμενοι (κατηγορία 4)

 

Τροποποίηση της απόφασης 14/02-05-17 της ΕΔΕΛ σχετικά με καταβολή αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών & μελών ΕΠ/ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων 

^ Αρχή Σελίδας