Ανακοινώσεις  
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/12 (Α38) ¨Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις¨ - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (22/03/2018)
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Τροποποίηση των εντύπων Σχέδια Συμβάσεων Έργου του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας
Στην ιστοσελίδα των εντύπων του Ειδικού Λογαριασμού (http://www.teiath.gr/eee/categories.php?mid=11494&lang=el) έχει αναρτηθεί νέα έκδοση των παρακάτω εντύπων:

1.5 Νέο Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων φορέων) - (από 01-01-2017)

1.4 Σχέδιο Σύμβασης Έργου για Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΝΟ για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (από 01-01-2017)

1.3 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (από 01-01-2017)

1.2 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων) - (από 01-01-2017)

1.1  Σχέδιο Σύμβασης Έργου (ΕΠ, ΕΤΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (από 01-01-2017)

Παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι και διαχειριστές των Έργων να χρησιμοποιούν την νέα έκδοση 

^ Αρχή Σελίδας