Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. ΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ (7-6-2017) εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων θα χρησιμοποιείτε το Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.).

Στην εγκύκλιο επισυνάπτεται παράρτημα με παραδείγματα.


Στο εξής η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού για να καλύπτει το κόστος χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει ο μετακινούμενος:

1.    να υπολογίζει την χιλιομετρική απόσταση που διανύει με ακριβή προσδιορισμό γεωγραφικού διαμερίσματος, δήμου και οικισμού αφετηρίας και προορισμού από το site kmd.ggde.gr.

2.    να προσκομίζει υποχρεωτικά την εκτύπωση του εντύπου που παράγεται από την εφαρμογή.

^ Αρχή Σελίδας