Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. ΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ (7-6-2017) εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων θα χρησιμοποιείτε το Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.).

Στην εγκύκλιο επισυνάπτεται παράρτημα με παραδείγματα.


Στο εξής η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού για να καλύπτει το κόστος χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει ο μετακινούμενος:

1.    να υπολογίζει την χιλιομετρική απόσταση που διανύει με ακριβή προσδιορισμό γεωγραφικού διαμερίσματος, δήμου και οικισμού αφετηρίας και προορισμού από το site kmd.ggde.gr.

2.    να προσκομίζει υποχρεωτικά την εκτύπωση του εντύπου που παράγεται από την εφαρμογή.

^ Αρχή Σελίδας