Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ενημέρωση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Σύμφωνα την αρ. 2/24112/ΔΕΠ /31-3-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι πρόσθετες αμοιβές των Διοικητικών Υπάλληλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), είναι συντάξιμες και υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν το έργο στο οποίο απασχολούνται έχει την δυνατότητα να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές από τον προϋπολογισμό του. Αν δεν έχει αυτή η δυνατότητα το σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων (εργοδότη και εργαζόμενου) θα παρακρατηθεί από το συμβασιοποιημένο ποσό

^ Αρχή Σελίδας