Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Επικαιροποίηση των διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμηθειών/εκτέλεσης έργων/παροχής υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016
Σας ενημερώνουμε ότι για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ύψους 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, εκτός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται και: 

α. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και
β. αντίγραφο ποινικού μητρώου του οικονομικού φορέα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθεται με την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου

^ Αρχή Σελίδας