Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προϋπολογισμού, στο Τμήμα Δαπανών και στο Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προϋπολογισμού, στο Τμήμα Δαπανών και στο Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
- Περίληψη διακήρυξης
- Παράρτημα Ι
- Παράρτημα ΙΙ
- Παράρτημα ΙΙΙ
- Παράρτημα ΙV

^ Αρχή Σελίδας