Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προϋπολογισμού, στο Τμήμα Δαπανών και στο Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προϋπολογισμού, στο Τμήμα Δαπανών και στο Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
- Περίληψη διακήρυξης
- Παράρτημα Ι
- Παράρτημα ΙΙ
- Παράρτημα ΙΙΙ
- Παράρτημα ΙV

^ Αρχή Σελίδας