Ανακοινώσεις  
Call for Proposals: "Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries" - AMIF-2017-AG-INFO (14/12/2017)
Call for Tenders: "Open microbusiness models for innovation in European family-owned heritage houses" - EAC/50/2017 (14/12/2017)
Call for Tenders: "Study on the costs of compliance for the financial sector" - FISMA/2017/091/B (14/12/2017)
Call for Tenders: "Support for Social protection statistics" - ESTAT/F/2017/023 (14/12/2017)
Partner Search: Creative Europe - Culture - ARCHITECTURE REGION EUROPE (13/12/2017)
Εβδομαδιαία Επισκόπηση  
Εβδομαδιαία Επισκόπηση Τεύχος 531 04.-08.12.2017 (11/12/2017)
Εβδομαδιαία Επισκόπηση Τεύχος 530 27.11.-01.12.2017 (04/12/2017)
Εβδομαδιαία Επισκόπηση Τεύχος 529 20-24.11.2017 (29/11/2017)
Εβδομαδιαία Επισκόπηση Τεύχος 528 13-17.11.2017 (20/11/2017)
Εβδομαδιαία Επισκόπηση Τεύχος 527 06-10.11.2017 (13/11/2017)
 Ενημέρωση Χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Publish your article in EOC Newsletter! Promote and disseminate your project!

Dear Members,

The European Office of Cyprus (EOC), in the continuous effort to improve the provided services, offers to the members the opportunity to publish their articles in the monthly magazine "European News".

 

The articles will be published under the category entitled "Members’ News" with the condition that they are related only to:

 

  • the participation of the EOC members in new projects co-financed by EU programmes
    and / or
  • the awarding / distinction of EOC members with European awards.

 

Given the wide range of the EOC magazine recipients, the publication will enhance the visibility of both your European projects and your organisation-member of the EOC, while it will serve and facilitate the obligation for disseminating the results of your European project that each partner in a consortium much undertake.

The articles should not exceed 250 words and must be accompanied by a photograph and / or logo of the European project.

 

As our monthly newsletter is issued in Greek and English, we would highly appreciate to receive your articles translated in both languages.


Articles should be sent to
eoc.brussels@ucy.ac.cy until the 10th day of each month in order to be included in the Newsletter that is sent out in mid-month. Otherwise they will be published in the next month’s edition.

We are at your disposal for further clarifications and information, and we are looking forward to receiving your EU News!

For the upcoming edition of the monthly newsletter, interested parties are requested to send their articles by Friday 10 November 2017 at eoc.brussels@ucy.ac.cy.

 

 

Kind regards,

Rosemary

 

Rosemary STREVINIOTI

Head of Brussels Office
European Office of Cyprus
Rue du Luxembourg 3, 2nd floor
B-1000 Brussels
Tel./Fax: +32 (0) 2 280 22 85
E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών του, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων στο μηνιαίο περιοδικό «Ευρωπαϊκές Ειδήσεις».

 

Τα άρθρα θα δημοσιεύονται κάτω από την κατηγορία με τίτλο «Νέα των Μελών», με την προϋπόθεση ότι θα αφορούν αποκλειστικά:

 

  • τη συμμετοχή των μελών του ΕΓΚ σε νέα σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα της Ε.Ε.

ή/και

  • τη βράβευση/διάκριση μελών του ΕΓΚ με ευρωπαϊκά βραβεία.

 

Με τον τρόπο αυτό, και δεδομένου το ευρύ φάσμα παραληπτών του περιοδικού του ΕΓΚ, θα ενισχύεται η προβολή τόσο του εκάστοτε ευρωπαϊκού σχεδίου όσο και των συμμετεχόντων μελών του ΕΓΚ, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετείται και η υποχρέωση διάδοσης (dissemination) του ευρωπαϊκού σχεδίου και των αποτελεσμάτων του που αναλαμβάνει κάθε εταίρος σε μια κοινοπραξία.

 

Το κάθε άρθρο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις και πρέπει να συνοδεύεται από μία φωτογραφία ή/και το λογότυπο του ευρωπαϊκού σχεδίου.

 

Δεδομένου ότι το μηνιαίο περιοδικό εκδίδεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να λαμβάνουμε τα άρθρα σας μεταφρασμένα και στις δύο γλώσσες.

 

Τα άρθρα πρέπει να αποστέλλονται στο eoc.brussels@ucy.ac.cy μέχρι τη 10η μέρα του εκάστοτε μήνα προκειμένου να συμπεριληφθούν στο τεύχος που εκδίδεται στα μέσα του μήνα. Διαφορετικά θα δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες και αναμένουμε τα ευρωπαϊκά νέα σας!

 

Για την επόμενη έκδοση του μηνιαίου περιοδικού, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα άρθρα τους μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στο eoc.brussels@ucy.ac.cy.

 

 

Με εκτίμηση,

Ροζμαρί

 

Rosemary STREVINIOTI

Head of Brussels Office
European Office of Cyprus
Rue du Luxembourg 3, 2nd floor
B-1000 Brussels
Tel./Fax: +32 (0) 2 280 22 85
E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

 

 

 

 


^ Αρχή Σελίδας