Ανακοινώσεις  
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2017 - 2018 (15/03/2018)
1η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 (17/05/2018)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (07/05/2018)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (07/05/2018)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2017-2018 (03/05/2018)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ - ΝΕΟ (23/04) (12/04/2018)
Θέματα Πτυχιακών Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (03/04/2018)
 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 
Adobe Acrobat Document Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Adobe Acrobat Document Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγραφή Πτυχιούχου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα Τμήματα της ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του Προϊσταμένου.
Ειδικότερα: οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων :


1. Εκτελούν το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των Ιατρικών Εργαστηρίων σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά Εργαστήρια, Ερευνητικά κέντρα, Εργαστήρια ΑΕΙ-ΤΕΙ κλπ.


2. Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με το ρόλο των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Αναλυτικότερα:


*Δίνουν οδηγίες στους εξεταζομένους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την κάθε εξέταση.
*Δύνανται να προβαίνουν στη λήψη των βιολογικών δειγμάτων .
*Ασχολούνται με τη σωστή και υπεύθυνη παραλαβή των δειγμάτων που φτάνουν στα εργαστήρια.
*Προετοιμάζουν αυτά για την εξέταση.
*Παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, διαλύματα, υλικά κλπ.
*Προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδος οργάνου και μηχανήματος, που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.
*Επιστρώνουν επιχρίσματα και εκτελούν τεχνικές χρώσεων.
*Μετά το πέρας των εξετάσεων αναλαμβάνουν υπεύθυνα και υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους που τους ανατέθηκε, όλων των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν.
*Επιπλέον, στο Εργαστήριο Αιμοδοσίας (Τράπεζας Αίματος), δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες για την κατάλληλη προετοιμασία τους και ελέγχουν αυτούς πριν την αιμοληψία, αν είναι σε θέση να αιμοδοτήσουν, ενώ κατόπιν μπορούν να αναλάβουν τις επί μέρους εργασίες για την παρασκευή παραγώγων αίματος κλπ.
*Ιδιαίτερα, στα Εργαστήρια Πειραματοζώων, επιστατούν για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματοζώων και οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελούνται τη χορήγηση φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα.
*Είναι υπεύθυνοι για τις ερευνητικές επεμβάσεις σε αυτά προβαίνοντας σε νάρκωση των πειραματοζώων κατά ανώδυνο τρόπο, ώστε να τους γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες προστασίας των ζώων. Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου, για την επιλογή των πειραματοζώων.

Πέραν των παραπάνω καθηκόντων οι Τεχνολόγοι των Ιατρικών Εργαστηρίων, είναι δυνατόν να συμμετέχουν:


*Στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων.
*Στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων,οργάνων κλπ),
ενώ επιβλέπουν την ορθή τακτική συντήρηση και τον καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων, σκευών κλπ. εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που προβλέπονται.

Συμμετέχουν τέλος :

*Στην επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων.
*Στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων.
*Στην τήρηση αρχείων.
*Στις επιτροπές προμήθειας αναλώσιμου υλικού.
*Στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού.
*Στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια.
*Στα Επιστημονικά Συμβούλια των Κρατικών Νοσοκομείων
*Στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.