Τμήμα Εργοθεραπείας 
Ιστορικό
Διοίκηση τμήματος
Περιεχόμενο σπουδών
Υλικοτεχνική υποδομή
Επαγγελματικά δικαιώματα
Διεθνή προγράμματα
Word Document Οδηγός Σπουδών 2017-18
Φωτογραφίες Εργαστηρίων
Περιεχόμενο σπουδών
ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης των λειτουργικών ενασχολήσεων/ έργων του ατόμου, στους τομείς της αυτoσυντήρησης, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Εργοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων της επιστήμης της Εργοθεραπείας μέσα από την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

Description: BD14692_   Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.

*      Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και προσελκύει ξένους σπουδαστές με μαθήματα επιλογής.

Description: BD14692_   Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.

Description: BD14692_   Διεξάγει τεχνολογική έρευνα.

Description: BD14692_   Αναπτύσσει στους σπουδαστές τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Description: BD14692_   Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Description: BD14692_   Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ως Εργοθεραπευτές ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπεύθυνοι, στελέχη ή μέλη επιστημονικών ομάδων σε νοσοκομεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης.

Ο πτυχιούχος Εργοθεραπευτής κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή  (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές, καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες...).

Ειδικότερα θα έχει τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να:

Description: BD14533_   Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία...) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.

Description: BD14533_   Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με το άτομο και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Description: BD14533_   Επιλέξει, αναλύσει, διαβαθμίσει και προσαρμόσει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.

Description: BD14533_   Σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του ατόμου στα έργα και τις δραστηριότητες της  καθημερινής του ζωής.

Description: BD14533_   Εκτιμά και να τροποποιεί το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό...) ώστε να διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στο περιβάλλον της επιλογής του.

Description: BD14533_   Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.

Description: BD14533_   Αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με άτομα και ομάδες.

Description: BD14533_   Αποτελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής ομάδας.

Description: BD14533_   Οργανώνει, διαχειρίζεται και διοικεί ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.

Description: BD14533_   Υιοθετεί τις βασικές αρχές της δεοντολογίας. Σέβεται τις αξίες και τη διαφορετικότητα  ατόμων από άλλες εθνικές ομάδες και πολιτισμούς.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Εργοθεραπείας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε κλινικά πλαίσια, και στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η άσκηση στο επάγγελμα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών οι σπουδαστές εκπονούν την  πτυχιακή τους εργασία.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (Φ.Ε.) του σπουδαστή (750-900 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο σπουδαστής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος.

Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο Φ.Ε. ορίζεται σε κάθε μάθημα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας. Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.) του συστήματος ECTS. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξάμηνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το Φ.Ε. Κάθε Διδακτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες τουλάχιστον Φ.Ε. Στο όγδοο εξάμηνο, στην πρακτική άσκηση, κατανέμονται 10 Δ.Μ. , ενώ στην πτυχιακή εργασία κατανέμονται 20 Δ.Μ.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Για τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς  το πρόγραμμα σπουδών 40 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 20%, ειδικής υποδομής 32.5%, ειδικότητας 37.5% και από 1-2 τουλάχιστο μαθήματα ανά κατηγορία στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης, της οικονομίας, της νομοθεσίας και των ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) με ελάχιστο ποσοστό 10 %.

Τα μαθήματα ειδικής υποδομής και τα μαθήματα ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής. Επίσης ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση  με την ειδικότητα των σπουδών. [1]

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:

Γενικής υποδομής: Περιλαμβάνει βασικά γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών και βιολογικών επιστήμων, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ανατομία και η φυσιολογία καθώς και η μελέτη της ψυχιατρικής, της νευρολογίας, της ορθοπεδικής, και της παθολογίας σε έκταση και βάθος κατάλληλου επιπέδου για την κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργικότητας του ανθρώπου κατά την εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων καθώς και τους παράγοντες που εμποδίζουν αυτή τη φυσιολογική λειτουργικότητα.

Ειδικής υποδομής: Περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη των βασικών αρχών της Εργοθεραπείας και των θεραπευτικών μέσων  που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της.

Ειδικότητας: Περιλαμβάνουν την αναλυτική μελέτη της επιστήμης, των τομέων εφαρμογής και των μεθόδων της Εργοθεραπείας.

Στην κατηγορία των γνωστικών αντικειμένων ΔΟΝΑ εντάσσονται τα αντικείμενα Διοίκησης, Οικονομίας και Νομοθεσίας που είναι βασικά για την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων και υπηρεσιών σχετικών με την ειδικότητα, αλλά και αντικείμενα Ανθρωπιστικών σπουδών είτε της ειδικότητας, όπως είναι η Δεοντολογία επαγγέλματος, ή του ευρύτερου γνωστικού πεδίου. 


[1] Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Κεντρική βιβλιοθήκη και παράρτημα στο κτίριο ΕΡΓΑΣ), όπου και μπορούν να χρησιμοποιούν επιστημονικά βιβλία, εξειδικευμένα και έγκυρα περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες.
^ Αρχή Σελίδας
 
Ανακοινώσεις  
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (23/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18 (20/05/2018)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (21/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣ (16/05/2018)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ SPOUDASE FESTIVAL (16/05/2018)
Εκδήλωση με θέμα: "Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια στην Ελλάδα της κρίσης." ΕΚΚΕ (14/05/2018)
Εργαστήριο Μουσειακών Ερευνών του ΕΚΠΑ (14/05/2018)
Υποδομές και Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους (workshop) (14/05/2018)
Προσφορά εθελοντικής εργασίας σε δράση για παιδιά με αναπηρία (10/05/2018)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (04/05/2018)
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018-2019 (02/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (23/04/2018)
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (28/03/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ" (15/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 (01/02/2018)